بررسی "استدلال سادگی » ریچارد داوکینز درباره ی پیدایش جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ریچارد داوکینز، زیست شناس معاصر انگلیسی، بر اساس استدلالی با عنوان « استدلال سادگی" fv
این باور است که قوانین بنیادین فیزیک در آغاز پیدایش این جهان و به دنبال آن، پیدایش
موجودات پیچیده ی زنده به ویژه انسان طی فرآیند تکامل تدریجی، به صورتی تصادفی و بدون نیاز
به وجود خداوند، پدید آمدهاند. به نظر وی، قوانین بنیادین فیزیک ساد هاند، بنابراین پیدایش تصادفی
و بی دلیل قوانین بنیادین، تبیینی است ساده ولی فرض وجود خالقی که قادر به طرح جهانی با
چنین پیچیدگی های بسیار گسترده باشد، نظریه ای است بسیار پیچیده. در مقابل، کیث وارد
فیلسوف برجسته ی انگلیسی و برخی فیلسوفان خداباور دیگر مانند ریچارد سوئین برن و آلوین
پلانتینگا، با تفکیک میان سادگی موجود در علم و سادگی نظریهی خداباورانه از طریق تقسیم مفهوم
از سادگی فراگیر و جهان شمول ،« سادگی شمولی » و « سادگی انحصاری » به دو قسم « سادگی »
نظریهی خداباورانه دفاع م یکند. از دیدگاه او وجود خداوند فرآیند تکامل و قوانین بنیادین طبیعت را
در یک نظام جامع و جهان شمول وحدت و انسجام می بخشد و از این رو از کفایت تبیینی برخوردار
است، در حالی که دیدگاه تصادف گرایانه ی داوکینز فاقد کفایت تبیین است و از عهده ی تبیین
استدلال » جامع و دقیق قوانین بنیادین فیزیک و فرآیند تکامل بر نمی آید. از دیدگاه کیث وارد
است. این مقاله میکوشد قوت دیدگاه خداباورانه را « مغالطهی سادگی » داوکینز در واقع « سادگی
او را نشان « استدلال سادگی » نسبت به دیدگاه ماتریالیستیِ ریچارد داوکینز و بدین ترتیب نادرستی
دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Dawkins's Simplicity Argument about the Emergence of the Universe

چکیده [English]

The English biologist and philosopher, Richard Dawkins, in his
simplicity argument claims that the basic rules of physics are simple, so
it is actually more likely that the relatively simple laws of nature would
be came into existence for no reason than that they would be designed
by a God whose being would have to be more complex than they are.
Thus, there is no God. By contrast, keith Ward and other theist
philosophers like Richard Swinburne and Alvin Plantinga with
separating "exclusive" and "inclusive" simplicity, defends from
"integrative" simplicity of God. The existence of God integrates all
elements, products of evolution and natural basic rules, in a
comprehensive system, thus, it is simplest explanation, while
Dawkins's materialistic view, is not enough explanatory. So "simplicity
argument", is in fact, "the fallacy of simplicity". In this article, it is
tried to deny Dawkins's simplicity argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Richard Dawkins
  • Keith Ward
  • theism
  • simplicity argument
  • basic laws of physics