مؤلفه های زندگی معنادار از دیدگاه جان کاتینگهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در فلسفه، معنای زندگی است که جان کاتینگهام با نگارش کتاب
در باب معنای زندگی، این موضوع را مورد بحث قرار داده است. وی با بیان اینکه تنها انسان است که
به سبب وضعیت خاص وجودی اش از معنای زندگی پرسش می کند، اهمیت پرداختن به این پرسش
را خاطر نشان می کند. نزد کاتینگهام، مؤلفه هایی که زندگی را معنادار می سازند عبارتند از: عمق و
جدیت، هدفمندی، خودآگاهی و خودمختاری، اخلاقی بودن (پیروی از ارزش های عینی اخلاقی)،
موفقیت آمیز بودن و سرانجام خداباوری یا زندگی متدینانه. معنای زندگی از طریق اخلاقی زیستن
که منجر به برآورده شدن نیازها و شکوفایی استعدادهای سرشت انسانی ما م یشود، حاصل می گردد.
اما از نظرگاهی صرفاً انسانی، سرشت انسانی ما چیزی بیش از امیال و خواست ههای ممکنی نیست که
محصول جهش ژنی است. بدین ترتیب، احکام اخلاقی نیز که بر مبنای این سرشت و ماهیت بنا شده
است، از ارزش عینی برخوردار نیست. علاوه بر این، با توجه به سرشت آسیب پذیر و ضعیف انسان که
همواره در معرض ناکامی و شکست برنامه ها و فعالیت هایش است، تنها در پرتو نگرش دینی و معنوی
که بر طبق آن خداوند خیرخواه، زندگی اخلاقی را از ما خواسته است هم می توان دلیلی قطعی برای
پیروی از احکام و ارزش های عینی اخلاقی یافت و هم روح امید به موفقیت و معناداری زندگی را در
زندگی انسان دمید. به عقیده کاتینگهام فهم، قبول و برخورداری از نگرش دینی و معنوی نیز مبتنی
بر انجامِ اعمالِ مورد توصیه دین است. به نظر نگارندگان، تلاش کاتینگهام در توضیح اینکه چگونه 
خداباوری بدون فرض مفهوم زندگی پس از مرگ تأمین کننده ی موفقیت آمیز بودن زندگی است
مقرون به صواب نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constituents of Meaningful Life According to J.Cottingham

چکیده [English]

The meaning of life is one of the most important subjects in philosophy
that John Cottingham in “on the meaning of life” discusses this. The
question of the meaning of life is important in his view because just
human being asks “what is the meaning of life” because of his certain
existential situation. In Cottingham’s view, the characteristics of the
meaning of life are profundity or seriousness, achievement, selfawareness
and autonomy, moral life i.e. moral objective values, success
and theism or religious life. Cottingham holds that moral life can
satisfy human needs and flourish his talents. But our human nature is
purely result of genetic mutation in simply human view. Therefore
moral judgments do not have objective value because they depend on
this nature. Moreover, human being would not be successful in his
projects and activities because of his vulnerable and fragile nature. We
can reach conclusive reason for objective moral judgments and values
and being hopeful for successful and meaningful life only if we rely on
religious and spiritual worldview which that benevolent god desires us
to be moral. In Cottingham’s view, Understanding and accepting
religious and spiritual worldview depends on exercising religious
practices. in my humble opinion, Cottingham cannot explain how
theism support successful life because he does not use the concept of
life after death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cottingham
  • religion
  • Spirituality
  • Practice
  • morality
  • success
  • meaning of life
  • conclusive reason
  • human nature