آموزه های بنیادین عقلانی گرایی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نمی پذیرد، بلکه اصلاً نیازی به توجیه ندارد. پیروان عقلانی گرایی انتقادی، در رهگذر کسب معرفت،
به رویکردی عقلانی تکیه م یکنند و عقلانیت را در گرو تشخیص این نکته م یدانند که معرفت آدمی
خطاپذیر و محدود است و هرآینه می تواند بازبینی شود تا خطاهای نهانش، آشکار گردد. بنابراین آنان
روش عقلانی را بازبینی نقادانه ی تمامی ایده ها، باورها و سنت ها می دانند و آماده اند تا همه چیز از
جمله دیدگاه های خود را نقد کنند. یادگیری از دیگران و اخذ این روش که ممکن است یکی بر خطا
باشد و دیگری بر صواب، و پذیرش این امر که با تلاش م یتوانیم به حقیقت 4 نزدیک تر شویم، از
آموزه های اصلی مکتب عقلانی گرایی انتقادی است. برخلاف عقل گرایان سنتی که عقلانیت را در
پذیرش نظریه های اثبات شده می دانند، نزد عقلانی گرایان انتقادی عقلانیت در نقد نظری ههای علمی
است. نگاه آنان به علم و نظریه های علمی، نسبت به پیروان مکاتب دیگر بسیار متفاوت است؛
نظریه های علمی از منظر عقلان یگرایان نقاد، حد سهایی هستند که در رویارویی با مسائل و برای
تبیین پدیدار ها مطرح م یشوند. این حد سهای توجیه ناپذیر، در بهترین وضعیت، تنها می توانند از
شرِ ابطال در امان بمانند. رسالت عقلانی گرای انتقادی جایگزینی روش های نقادانه با رو شهای
توجیه گراست؛ با این ایده که ایستادگی نظریه در برابر نقادی، تنها بیانگر تبرئه ی موقت نظریه است
و از اثبات قطعی یا حتی محتمل بودن آن، حکایتی نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Main Features of Critical Rationalism

چکیده [English]

In history of ideas, although traditional rationalists used reason and
reasoning to justify any claim (hypothesis, theory, and…), Popper and
his pupils, as critical rationalists, emphasis on falsifying any. Critical
rationalists believe that human knowledge is fallible; and this
knowledge not only can’t fulfill any justification, but also need to no
one. For human knowledge is fallible and confined, critical rationalists
relay on rationality to the extent that it help us to detect our errors and
failures. According to critical rationalists, critical method is merely to
criticize all of ideas, beliefs, and etc. unstoppably in order to reveal the
probable, tacit faults. Scientific theories, in their view, are daring
conjectures which come from encountering with problems; these
conjectures are not justifiable and must be falsifiable (and therefore
refutable) through severe test. The refutation to old theory is the
paramount process of scientific discovery. If any new theory survive
more of such refutations, it would have a higher verisimilitude and
therefore, critical rationalists suggest that it is closer to truth. So critical
rationalists have exposed some innovations in philosophy of science,
but there are a few critiques which they are (or should be) going to deal
with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Rationalism
  • refutation
  • conjecture
  • Truth
  • Knowledge
  • Justification