نقد و بررسی دیدگاه های اصلی رقیب در مورد مسأله ی بازگشت پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با کشف قانون دوم ترمودینامیک و تلاش برای ابتنای آن بر دینامیک کلاسیک در نیمه دوم قرن
نوزدهم میلادی، مسأله یا پارادوکس بازگشت پذیری برای اولین بار مطرح شد، زیرا قوانین دینامیک
کلاسیک برخلاف قانون دوم ترمودینامیک نسبت به زمان متقارن یا بازگش تپذیر بودند. در این مقاله
پس از شرح این مسأله به بیان دو رهیافت اصلی در حل این مسأله می پردازیم. در اولین دیدگاه که
پریگوژین از سردمداران آن است، بازگشت ناپذیری ناشی از ناپایدار یهای دینامیکی دانسته می شود و
تعریف می شود؛ در حال یکه در دیدگاه « بی نظمی » این ویژگی در سطح میکروسکوپی در قالب نوعی
دیگر، افرادی مانند پرایس و بریکمان بازگشت ناپذیری در سطح ماکروسکوپی را ناشی از وجود
شرایط اولیه ی خاصی برای جهان در نظر م یگیرند و برقراری بازگش تپذیری در سطح میکروسکوپی
را در تضاد با آن نم یدانند. با وجود تفاوت این دو دیدگاه در مبانی نظری، نشان خواهیم داد که
می توان این نتیجه ی مشترک را از آنها استخراج کرد که بازگشت پذیری اصولاً به لحاظ عملی
غیرممکن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Rival Approaches to Problem of Irreversibility

چکیده [English]

With the discovery of second law of thermodynamics and the attempt
to supervene it on the classical dynamics, the paradox of irreversibility
showed up for the first time, as the laws of classical dynamics, in
contrast to the second law of thermodynamics, were reversible and
symmetric with respect to time. In this paper, after reviewing the
problem of irreversibility, we pin down two rival approaches to the
problem. The first approach whose pioneer is Ilya Prigogine claims that
irreversibility arises out of dynamical instabilities defined as “disorder”
at microscopic level. However, according to the rival theory, which is
advocated by Price and Bricmont, irreversibility at macroscopic level
arises out of specific initial conditions of the world. This is not
contrasted with the notion of irreversibility at microscopic level.
Although the two rival theories are completely different with respect to
their theoretical foundations, I will show that one can trace a consensus
in a view that reversibility is “practically in principle” impossible. This
is the term I have coined for the commonality between the two opposed
theories

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem of irreversibility
  • arrow of time
  • second law of thermodynamics
  • Chaos
  • initial conditions
  • Determinism