آیا تاریخ مهندسی به فلسفه ی مهندسی نیاز دارد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله به بررسی تحلیلی و نقادانه ی تأثیر فلسفه ی مهندسی بر گردآوری تاریخ مهندسی
آیا تاریخ مهندسی به » پرداخته می شود و به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش هستیم که
از این رو، ابتدا رابطه ی میان مهندسی و فن (/تکنیک) و سپس رابط هی .« فلسفه ی مهندسی نیاز دارد
میان مهندسی و فناوری (/تکنولوژی) تعریف می شود. بر این اساس، فناوری به منزل هی نظام معرفتی
تحقق یافته و مهندسی به منزله ی دانش، مهارت و فعالیت خلاقانه ی بالقوه در چارچوب و در تعامل با
نظام فناورانه ی مفروض تعریف می شود. در ادامه، فلسفه ی مهندسی به عنوان حوزه ی توسعه یافته ای
از فلسفه ی فناوری معرفی شده و یادآوری می گردد فلسفه ی مهندسی دست کم با برخورداری از
می تواند به عنوان حوزه ی فلسفی مستقلی شناخته شود. از «؟ مهندسی چیست » پرسش اصیل
این رو، برخی از مسائل و موضوعات فلسفه ی فناوری درون حوزه ی فلسفه ی مهندسی نفوذ یافته و
تعمیم می یابد؛ مسائلی از قبیل تحدید حدود میان مصنوع مهندسی شده و شیء طبیعی، تحدید
حدود میان مهندسی و علم، تقدم وجودی و تاریخی میان مهندسی و علم، و خودمختاری معرفت
مهندسی از بافت اجتماعی. سرانجام، با طرح برخی نمونه پرسش های قابل بررسی و گشوده، تأثیر هر
یک از مسائل مذکور بر آغاز و انجام گردآوری تاریخ مهندسی آشکار می شود. در نتیجه به نظر
می رسد، محققان و مورخان تاریخ مهندسی شایسته است خود را مخاطب چنین مسائل و
پرسش هایی قرار داده و موضعی نقادانه و راهبردی نسبت به هر یک از آن ها اختیار کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does the History of Engineering Require the Philosophy of Engineering?

چکیده [English]

This paper analyzes critically how the philosophy of engineering
affects to collect the history of engineering so that it is answered in
detail to this problem that “Does the history of engineering entail the
philosophy of engineering”. At first, it is identified the relation of
between engineering and technique, in order to be explored the relation
of between engineering and technology. Therefore, it is defined
technology as an actual epistemic system and engineering as a
knowledge and potential creative practice into the technological
framework. Thus, it is understood the philosophy of engineering as a
developed field of the philosophy of technology so that it is
distinguished as an independent philosophical field with having, at
least, a unique original question “what is engineering”. Therefore, some
of issue and problem in the philosophy of technology transfer into the
philosophy of engineering and influence it, some of problem such as:
the demarcation problem between engineered artifact and natural
object, the demarcation problem between engineering and science, the
existential and historical priority problem between engineering and
science, and the autonomy problem of engineering knowledge to social
context. Finally, according to the applicable and open problems, it is
showed how the philosophy of engineering and its problems affects to
collect the history of engineering. Consequently, it seems that
researchers of the history of engineering should concern the problems
for their studies and think about them critically and strategically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of engineering
  • philosophy of engineering
  • Philosophy of Technology
  • demarcation problem
  • priority problem
  • autonomy problem