عصمت انبیاء از دیدگاه فخر رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عصمت انبیاء از دیرباز برای متکلمان مسلمان مسأل های مهم بوده است. یکی از این متکلمان فخر
رازی (متوفی 606 ه ق) است. او از عالمان برجسته ی اهل سنت و اشعری مذهب م یباشد که
پیامبران الهی را معصوم م یداند. ولی معتقد است عصمت برای ایشان در دوران پس از بعثت ضروری
است و نه قبل از آن. وی بر این باور است که شخص زمانی به مقام عصمت دست م ییابد که در
جسم یا روح خود ویژگی ای داشته باشد که به واسطه ی آن از انجام گناه خودداری کند. افزون بر
این، او باید به زشتی گناه و یا زیبایی اطاعت از خدا علم داشته، و از وحی و اراده حق تعالی تبعیت
کند و اگر فعلی از روی فراموشی یا ترک اولی مرتکب شد باید سرزنش شده و از زشتی عملی که
انجام داده مطلع شود. فخر رازی حیطه ی اعتقادات، تبلیغ و رسالت، احکام و فتاوی و افعال و سیرت
را از جمله مواضع اختلافی میان متکلمان در باب عصمت انبیاء معرفی می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Infallibility of Prophets from the Viewpoint of Fakhr Al-Din Al-Razi

چکیده [English]

The infallibility of Prophets has been considered as a significant matter
for Muslim theologians from the ancient periods. Fakhr Razi (died in
606 A.P.) is regarded as the most prominent Sunni theologians who
followed Ashari school.
He ascribes prophets as infallible persons. Hence, he believes that the
infallibility is necessary rather for passing the prophet hood, but not
before the incidence. He believes that an individual has the capacity to
reach eminence of infallibility merely at the time he bears certain traits
within the body or spirit in order to prevent him from committing sins
in this respect. He should obviously be aware of the obscenity of sin
and grace of obedience to hear the divine inspiration of God
Almighty’s sublime Excellency. If this individual committees any
miscue in the lapse, he must be blamed for it to be aware of the
obscenity of committed sin.
Fakhr Razi considered the realm of belief, prophet hood, sentence,
Judgment, deed and inclination as the subject of controversy among
theologians in the issue of infallibility of prophets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infallibility
  • prophets
  • Fakhr al din Al Razi