بررسی مفهوم جوهر در تفکر سه فیلسوف: ارسطو، ابن سینا، اسپینوزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ارسطو و اسپینوزا، دو فیلسوف جریان ساز در تاریخ فلسف هاند و موضوع فلسف ه ی هردویشان جوهر
است، با مقایسه ی ویژگی های جوهر از دیدگاه ایشان، ریشه ی بسیاری اختلافات در بخش سترگی از
فلسفه ی غرب به چنگ می آید. درخور توجه آنکه این دو فیلسوف در تعریف جوهر، همانندی هایی با
هم دارند؛ اما درباره ی ویژگی ها و مصادیق آن بسیار از یکدیگر دور می شوند. بررسی آرای ارسطو در
دو کتاب ارگانون و متافیزیک، و تبیین نگرش اسپینوزا در کتاب اخلاق، گام نخست این مقاله است .
البته نگاهی به جوهر در عرف و اصطلاح اب نسینا و نوآوری های او می تواند کمکی برای درک بهت ر
جوهر از منظر مشائیان باشد. سنجه ی پژوهشگر برای ارزیابی، میزان سازگاری تعریف جوهر با دیگر
بخش های نظام فلسفی است. با بررسی های پیش رو، نتیجه آن است که تعریف اسپینوزا استواری
منطقی بیشتری دارد و نظام منسجم تری را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avistotle, Ibn-Sina, and Spinoza on “Substance”: A Comparative Study

چکیده [English]

Aristotle and Spinoza are two stream making Philosophers in the
history of philosophy, and both has chosen the matter of substance as
their philosophical subject. The root of many disputes on a huge part of
west philosophy can be obtained through comparing the characteristics
of the sub from their point of view. This is notable that these
philosophers has some similarities in defining the substance, but they
get far from each other in defining the characteristics and instances of
substance. The article's first step to examining Aristotle's viewpoint in
two books of Arganon and Metaphysics, and analayzing Spinoza,s
theory in book of Ethics. However, looking toward the meaning of
substance in the Avecina's custom context and expression, and his
innovation can also help for better understanding of substance through
Mashaism's views. The researchers scale for analyzing has been the
amount of consistency of substance definition with the other parts of
philosophical system. With examining the following the conclusion
would be that Spinoza's definition bears more logical stability and
provides a more solid system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • substance
 • accident
 • Subject
 • predicate
 • concrete individual form
 • Matter
 • Genre
 • universal
 • Nature
 • infinite
 • Quality
 • estate
 • irresolvability