ثابت گرایی حساس به زمینه ی فاعل معرفت و زمینه گرایی معرفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

زمینه گرایی معرفتی دیدگاهی در معرف تشناسی است که بر مبنای آن محتوای معناشناختی
اسنادهای معرفتی نسبت به زمینه اسناددهنده تغییر م یکند. این دیدگاه در مقابل دیدگاه غالب در
معرفت شناسی یعنی ثابت گرایی قرار دارد. معرفت شناسان به طور سنتی معتقدند محتوای
معناشناختی اسنادهای معرفتی در هر زمین های ثابت است. به تازگی گروهی از ثاب تگرایان دیدگاهی
را معرفی کرده اند که به ثابت گرایی حساس به زمینه ی فاعل معرفت معروف است. بر مبنای این
دیدگاه محتوای معناشناختی اسنادهای معرفتی در هر زمین های ثابت است، اما ارزش صدق
اسنادهای معرفتی نسبت به زمینه ی فاعل معرفت تغییر می کند. اخیراً استفان شیفر از حامیان
دیدگاه زمین هگرایی معرفتی انتقاداتی را بر ثاب تگرایی حساس به فاعل معرفت، وارد کرده است. در
این مقاله از دیدگاه ثابت گرایی حساس به زمینه ی فاعل معرفت در برابر انتقادهای شیفر دفاع
می کنم و استدلال م یکنم که انتقادهای او ردی بر این دیدگاه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject Sensitive Invariantism and Epistemic Contextualism

چکیده [English]

Epistemic contextualism is a view in epistemology that the semantic
contents of knowledge-attributing sentences vary relative to the
contexts of knowledge attributers. Traditionally, epistemologists regard
the semantic content of knowledge sentences as invariable across
contexts. This traditional prevailing view is famous to “invariantism.”
According to Subjective sensitive invariantism (SSI), the truth
conditions of knowledge attributers are constant in different contexts,
but truth values of them vary relative to the contexts of knowledge
attributers. Recently, Stephen Shaffer, a proponent of epistemic
contextualism, has criticized SSI. In this article, after defending of SSI
in contrast of Shaffer’s arguments, I argue his arguments are unsound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemic contextualism
  • subjective sensitive invariantism
  • knowledge attributers