عناصر فلوطینی در الاهیات سلبی قاضی سعید قمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بیش ترین مشکلات و ابهام های معناشناختی در بحث سخن گفتن از خدا مربوط به تحلیل معنایی
اوصاف انسانی، به هنگام اسناد این اوصاف به خداوند است. این اوصاف و محمولات هنگامی که در
زبان عادی و زمین ههای متعارف به کار می روند، دارای معانی روشن و قابل فهمی هستند؛ ولی همین
اوصاف و محمولات به هنگام انتساب به موجودی متعالی و غیرجسمانی و نامتناهی مشکل آفرین
می شوند. برای رفع این مشکلات دیدگاه ها و نظریات متفاوتی ارائه شده است که ما تنها به بررسی
نظریه ی سلبی فلوطین و قاضی سعید ه مچنین تأثیر الاهیات سلبی فلوطین بر اصول و مبانی
الاهیات سلبی قاضی سعید می پردازیم. این دسته از متفکران معتقدند از طریق زبان عادی و روزمره
درباره ی خدا، اوصاف و افعال او سخن گفت. البته قابل ذکر است « شیوه ی سلبی » تنها م یتوان به
افراط در زمین هی تعالی و تنزیه و تکیه بر روش سلبی بدون بهره گیری از رو شهای دیگر، امکان
هرگونه سخن گفتن معنادار و حقیقی درباره ی خدا را ناممکن می سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plotinusian Elements in Gazi-Saeed’s Negative Theology

چکیده [English]

The greatest problem and most semantic vagueness on talking of God
refer to semantic analysis of human traits and their attribution to god.
When these attributes apply in usual linguistic use and normal
circumstances they have clear and intelligible sense; though such
attributes and predicates use for a transcendent, non corporeal, and
infinite being is problematic. A few theories exposed to solve (or
overcome) this puzzle. Here, I only illustrate Plotinus and Gazi-Saeed’s
theory and demonstrate how Gazi-Saeed’s theology is influenced by
Plotinusian one. Both believed that, considering ordinary language use,
we can only talk about god in negative way. It seems, however,
insisting on speaking of god negatively without using other methods,
restrains us from talking about god genuinely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Theology
  • Plotinus
  • Transcendence
  • Gazi-Saeed
  • deity