ریلتن، تبیین و مناقشات متافیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله با تمرکز بر موضوع تبیین به مناقشات متافیزیکی میان رئالیست ها و غیررئالیست ها
می پردازد. پیتر ریلتن نشان م یدهد ریشه تمامی این مناقشات به بحث تبیین باز م یگردد. مباحثی
 ، مانند تفسیر IBEوحدت بخشی تئور یهای علمی، موفقیت علم، و تفسیر و تبیین رجحان
تئوری های تقلیلی و غیرتقلیلی و تئوری های مشاهدتی در تصویر کردن جهان ما، همه پیرامون بحث
تبیین شکل می گیرد. به نظر ریلتن، مناقشه متافیزیکی به تبیین مرتبط است زیرا وابستگی جدی با
تصویر ما از واقعیت دارد و ریشه آن در اثبات ضرورت پدیدارها است؛ هم چنین، از آنجا که تصویر ما
از واقعیت جهان داده هایی بی طرف و خنثی از تبیین نیستند نزاع میان این دو دسته محل بحث
ریلتن است. در نهایت این نزاع بی نتیجه پایان م ییابد ب یآنکه به یک نتیجه مطلوب برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Railton, Explanation, and Metaphysical Debates

چکیده [English]

Metaphysical debate between realists and anti-realists is here at issue.
P. Railton claimed that these debates reduced to explanation. All topics
such as IBE, unification of scientific theories, science progress, concept
of observation, experimentation and primacy reductionism deal with
and depend on explanation.
Railton suggests that metaphysical debates on the alleged topics
reduced to explanation because it depends on our account (and
understanding) of the world and its necessary persistent of phenomena.
Since, our perception of facts of worlds come to date which are not
neutral and value free, the conflict couldn’t remove. In Railton’s view,
very conflict and challenge go head to controversies without any
plausible outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific
  • Explanation
  • metaphysical controversies
  • inference to the best explanation (IBE)
  • unification
  • scientific theories
  • achievement of science