نظریه تکامل داروین و توضیح تاریخی در زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از دید بسیاری از زیس تشناسان، نظریه ی تکامل داروین نظریه ای است که در زیس تشناسی امروز
محوریت دارد و به واسطه ی نظریه ی تکامل بخشی از توضیح علمی در زیس تشناسی، نیازمند توضیح
گذاشته م یشود، « تاریخی » و علوم « قانون نهاد » تاریخی است. بر مبنای تفاوتی که میان علوم
نزدیک تر بدانیم. شاید « تاریخی » زیست شناسی را باید، به واسط هی محوریت نظریه ی تکامل، به علوم
این دیدگاه وجود داشته باشد که زیس تشناسی م یتوانست سرنوشت بهتری، به عنوان یک علم
دقیق، داشته باشد؛ سرنوشتی که این علم را به علمی همانند علم فیزیک نزدیک تر کند. علمی که
بیشتر از آنکه به شواهد تاریخی مبتنی باشد بر اساس قوانین زیس تشناختی شکل گرفته باشد. هدف
از این مقاله رد چنین دیدگاهی است. در این مقاله با ارائه ی شواهد تاریخی تلاش م یکنم نشان
دهم، که تاریخی بودن علم زیس تشناسی، به واسطه ی پذیرش نظریه ی تکامل داروین نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Evolution and Historical Explanation in Biology

چکیده [English]

Many biologists believe that evolution is grant theory in modern
biology. Believing on the centrality of evolutionary theory to the rest of
biology is a special case of a more general idea: nothing in biology can
be understood completely without attending to its history. According to
this idea, we should regard biology as a historical science rather than a
nomothetic one. But it may be supposed that as physics have been
changed from a historical to nomothetic science, biology should also be
changed to a more “accurate” science; that is, a nomothetic science. In
this essay, I try to reject this idea by presenting some historical
evidences to show that it is not because of evolutionary theory that
biology is historical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolution
  • Biology
  • historical explanation
  • Darwin