تقلیل، کارکرد و اعمال مضاعف عمل گرایی در فلسفه ی زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بحث امکان تقلیل ویژگ یها، مفاهیم، توضیحات و رو شهای زیست شناسی به ویژگی ها و مفاهیم و ...
علوم بنیادین تر مانند فیزیک و شیمی خیلی زود به ادبیات فلسفه ی علم وارد شد و تا امروز از
موضوعات بحث انگیز به شمار می رود. ابتدا بسیار مختصر به بررسی این نکته می پردازم که از دید
فیلسوفان چه رویکردهایی به موضوع تقلیل ممکن شده است. سپس مفصل تر به این موضوع خواهم
پرداخت که کدام یک از این رویکردها در حیطه ی زیست شناسی قابل اعما لاند و اصولاً بحث
تقلیل گرایی 3 در حوز هی زیست شناسی به چه موضوعاتی درون این حوزه پیوند م یخورد. آن گاه
نشان خواهم داد که یک نگاه منصفانه به سازوکار دانش زیست شناسی باعث می شود که بپذیریم
هیچ یک از رویکردهای اصلی موجود به بحث تقلیل گرایی (در دفاع از تقلیل گرایی یا رد آن) با آن
چه عملاً در این حوزه روی م یدهد سازگاری ندارند، و برای به دست آوردن نتیج های قابل اعتنا باید
در مورد موضوع تقلیل دیدی متفاوت (و نزدیک تر به عمل دانشمندان زیست شناس) برگرفت.
پیشنهاد نهایی من در این زمینه است که تقلیل را تا حد ممکن متناسب با مفاهیم و سازوکارهای
درونی خود دانش زیس تشناسی تعریف نمود و آن گاه در زمینه ی دانش زیست شناسی اعمال کرد.
در این صورت، هر چند ادعاهای ما در مورد امکان تقلیل دانش زیس تشناسی به دانش هایی
بنیادین تر متواضعانه تر و ضعیف تر خواهد بود، اما تصور ما در مورد امکان این تقلیل واقع گرایان هتر و
تحقق پذیرتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction, Function, and Double Operationalism in Philosophy of Biology

چکیده [English]

The reduction of properties, method, and other concepts of biology to
chemistry and/or physics appears in early literature of philosophy of
science and to now is one of most debates in it. First, here, the
reductionist approaches are, briefly, introduced; then it is illustrated
that which one is more applicable in biology; and is relevant to which
topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reduction
  • Function
  • operationalism
  • philosophy of biology
  • philosophy of science