اهمیت مد لسازی در علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مفهوم مدل یکی از مفاهیم اساسیِ فلسف هی علم و معرفت شناسیِ معاصر است. فیزیک دانان یک
مسأله ی واقعی را حل نم یکنند، بلکه به جای آن مسأله، مدلی را به وجود م یآورند تا به کمک آن
مسأله را حل کنند. واژه ی مد لسازی در فیزیک بسیار فراگیر شده است و آموزش مد لسازی
نمونه ای از کلِ یک برنام هی آموزشی بر پای هی مدل سازی است. با وجود این، فراگیران در کلا سهای
درک روشنی ندارند و در نتیجه متوجه نقش این مفهوم در « مدل » سنتیِ درسِ فیزیک از مفهوم
فیزیک نمی شوند. اصول بنیادیِ مکانیک نیوتونی را می توان دستگاهی از قاعده ها در نظر گرفت که
دسته ای از بازی های مدل سازی را تعریف م یکنند. هدف مشترک این باز یها توسعه ی مدل هایی از
پدیده های فیزیکی است. این نقط هی شروع، رهیافتی جدید به آموزش فیزیک است که در آن به
ایده ی اصلی آموزش، .« نام بازی مدل سازی است » فراگیران از ابتدا یاد داده م یشود که در علوم
دستگاهی از اصول صریح مدل سازی و روش هاست تا شاگردان با مجموعه ای بنیادی از مدل های
فیزیکی آشنا شوند. آنها با تمرین فراوان در جهت مد لسازی و اعتبار بخشی به مدل م یتوانند
پدیده های فیزیکی را توجیه، پیش بینی و توصیف کنند. این مقاله مبنای منطقی، فیزیکی،
معرفت شناسی، تاریخی و آموزشی این رهیافت را تعیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling in Science: a Case Study in Physics

چکیده [English]

Model concept is one of the fundamental concepts in philosophy of
science and epistemology. The physicists do not solve a real problem,
but instead they create a model to solve the problem with it. The word
modeling is so comprehensive and to teach modeling is an example of a
whole educational plan. Nevertheless, the students in traditional classes
of physics course do not have a clear understanding of the word
modeling, consequently, do not notice the role of this concept in
physics. The fundamental principles of Newtonian mechanics can be
considered as a system of regulations which defines the mixture of
modeling games. The common goal of these games is to develop
models of physical phenomena. This is a preliminary point for a new
approach to physic education in which the students are taught from the
beginning that the name of game is modeling in science. The main idea
of systematic education is of explicit principles of modeling and the
methods to make student familiar with a fundamental set of physical
models, and exercise of modeling, authentication of model with
experiment, and preparing model for justification of prediction and
description of physical phenomena. This paper defines the physical,
epistemological, historical and educational basis rationale of this
approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Modeling
  • learning
  • mechanic