نگاهی جامعه شناختی به رابطه ی میان مهندسی و جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله از نگاهی جامع هشناسانه به بررسی جایگاه مهندسی به عنوان نهادی اجتماعی پرداخته و
رابطه ی میان مهندسی و جامعه بررسی م یشود. در چارچوب نگاهی جامع هشناسانه به مهندسی، بر
ارتقای کیفیت آموزش مهندسی و تربیت مهندسانی حساس به ارز شهای اجتماعی تأکید م یشود.
ابتدا با نگاهی توصیفی، به رابطه ی میان فناوری و جامعه و سهم تأثیرگذاری هر یک بر شک لگیری
دیگری اشاره م یگردد. سپس نقش مهندسی در جامع هی مدرن نسبت به جامع هی سنتی پررن گتر و
ژرف تر شناخته می شود آن چنان که پس از معرفی 14 چالش اجتماعی مهم مهندسی در دوران
معاصر، آن را م یتوان فعالیتی به مراتب اجتماع یتر و ناگسستنی تر از بافت جامعه ملاحظه کرد. بر
است. ایده ی « مهندس -جامعه شناس » این اساس، مه مترین دستاورد چنین نگرشی، آموزش و تربیت
مهندس -جامعه شناس به عنوان سیاست و تدبیری راهبردی در حوزه ی آموزش مهندسی اولویت
یافته، به طوری که چنین امری در خدمت ارتقای ارز شهای انسانی، اخلاقی و اجتماعی در تولید،
گسترش و نگهداری فناوری و مصنوعات فناورانه به کار گرفته می شود. استادان و دانشجویان
مهندسی و جامعه شناسی، پیشگامان اصلی این فرآیند آموزشی و تحقیقاتی هستند، آ نچنان که
نگرش گسترده و نقادانه ای را نسبت به مسائل و موضوعات اجتماعی مطرح در این چارچوب کسب
کرده و ابعاد آن را در فرآیند شکل گیری فعالیت مهندسی مورد توجه قرار م یدهند. از این رو، به
رسمیت شناختن حوز هی مطالعات میا نرشته ای مهندسی و جامع هشناسی به عنوان حوز هی
مطالعاتی مستقلی ضرورت م ییابد، به طوری که در این قلمروی مطالعاتی فرصت بررسی چالش های
اجتماعی مطرح در فناوری ها و فعالیت های مهندسی بیش از پیش فراهم م یگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Approach to the Relationship between Engineering and Society

چکیده [English]

This paper introduces the sociological approach in studying the
Engineering as a social organization and evaluating the relationship
between engineering and society. The focus, here, is on qualifying
engineering education and training the engineers sensitive to social
values. First, I explain the relationship between engineering and society
in such extent that interacting each other. Then, it is claimed that the
role of engineering is illustrated in details in the modern society rather
than the traditional society. Introducing 14 social problems shows that
engineering is redefined more irrefrangibly to the social context. It
flows that most important achievements of the sociological approach
will be educating and training “engineer-sociologist”. The idea
engineer-sociologist is preferred as a strategic policy in the engineering
education by which is introduced the humanistic, ethical and social
values promotion in variety technologies and their applications in
artifacts production and development. Teachers and students are the
main practitioners in this education and research program. It is thus
recognized that interdisciplinary studies of the engineering and
sociology as an independent and necessary filed where the social
problems of the technologies and the engineering enterprises would be
investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • actor network theory
  • engineering education
  • engineersociologist
  • engineering sociology
  • social construction of technology
  • technological systems