مک اینتایر در مقابل عقل گرایی و نسبی گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مک اینتایر، فیلسوف معاصر اسکاتلندی، در فصل پانزدهم کتاب عدالت چه کسی؟ کدام عقلانیت؟
(1988 ) نظریه ای درباره عقلانیت ارائه می دهد که مطابق آن سنت ها نه تنها تهدیدی برای عقلانیت 
نیستند بلکه عقلانیت اساساً وابسته به سنت است. وی در آن جا از یک سو استدلال هایی بر علیه
نسبی گرایی و منظرگرایی مطرح می کند و از سوی دیگر روی خوشی به عق لگرایی مرسوم نشان
نمی دهد. چنین موضعی او را در حالتی برزخی قرار م یدهد. حیوانات عقلانی وابسته ( 1999 ) کتابی
است از او که در آن مواضع م کاینتایر در باب عقلانیت به اردوگاه عقل گرایان نزدیک تر م یشود، هر
چند که کماکان فاصله خود را با عقل گرایان سنتی حفظ می کند. مقاله حاضر نگاهی دارد به این
تغییر موضع وی در مورد عقلانیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MacIntyre against Rationalism and Relativism

چکیده [English]

Abstract
MacIntyre, the contemporary Scottish philosopher, in chapter fifteen of
his book, Who’s Justice? Which Rationality? (1988), has developed a
theory on rationality that accordingly not only the traditions have not
been considered as a treat to rationality but also they are the principal
constitutes of rationality. On the one hand, he offered some arguments
against relativism and perspectivism and, on the other hand, he didn’t
take of rationalists. Later, he became nearer to the rationalist camp in
Dependent Rational Animals (1999), but not so near that could be
called a full blooded rationalist. This article has a review on this
modification of his ideas on rationality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MacIntyre
  • rationalism
  • Relativism
  • Perspectivism
  • Tradition
  • enlightenment
  • epistemic crises