جایگاه وجودی انسان در فلسفه صدرایی و سنت فلسفی- جامعه شناسی پست مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آن چه در این نوشتار بدان میپردازیم ارائه ی دو تصویر از انسان است که درست مقابل هم قرار
گرفتهاند. تصویر نخست، تصویری است که سنت فلسفی-جامعه شناسی پست مدرن از انسان امروزی
مغرب زمین ارائه میدهد و تصویر دوم تصویری است که فلسفه صدرایی با تکیه بر متون غنی
اسلامی از انسان ارائه میدهد. در تصویر نخست، انسان هم چون مجسمه ای بیروح و راکد است که
تماماً شیفته و فریفته خود است و در خلائی کویر گونه در پی التذاذ حداکثری خود است. اما در
تصویر دوم، انسان مسافری است غای تمند که سفرش را از خاک آغاز کرده است و لحظه به لحظه با
شوری وصف ناپذیر به سمت غایت خود حرکت میکند. تصویر نخست به زعم اندیشمندان مذکور،
تصویر بالفعل انسان امروزی جوامع غربی و تصویر دوم، تصویر بالقوه و مدل و نقشه راه انسان به ماهو
انسان است. مقایسه ی این دو رویکرد و نتایج آن هدف این نوشتار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Existence: Comparison Mulla Sadra’s Philosophical Account with Postmodernist one

چکیده [English]

It is, here, presented the two conceptions of human being which are in
contrast with each other: postmodern conception of contemporary
human being is the first one and the other is the Mulla Sadra’s
conception which is based on Islamic text. In postmodern conception,
human being is a spiritless body who is narcissistic charm and
endeavors to accomplish his pleasures maximally. In the second
conception, man is a passenger who has an end and begins to journey
from mondial world enthusiastically and moves every moment toward
his end. The first conception is the actual model of modern human
being and the second is the model of human being as human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human being
  • hedonism
  • narcissism
  • Postmodernism