نگاهی گذرا بر تاریخچه معنای فنومن و تقویم آن در فنومنولوژی هگل و هوسرل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

واژه فنومن از ابتدا تا زمان هوسرل معانی مختلفی به خود گرفته است اولین بار یونانیان بین آنچه در
عالم خارج از ذهن وجود دارد و آنچه در درون ذهن است، تمایز قائل شده اند. آنها آن چه در عالم
خارج از ذهن وجود دارد نومن و آن چه بر ذهن ما آشکار می شود، فنومن نامیدند. فلاسفه پس از
یونان توجه چندانی به این واژه نداشتند تا این که لامبرت و کانت با استفاده از آن واژه، فنومنولوژی
را ابداء کردند و آ نرا برای نوعی شناسایی بکار بردند. پس از کانت، هگل این واژه را به معنایی وسیع
بکار برد و نام اصل یترین کتاب خود را فنومنولوژی روح گذاشت و منظور او از فنومنولوژی، شناخت
جلوههای روح بود. پس از هگل، هوسرل نیز معنایی متفاوت با فلاسفه پیشین خود از واژه
فنومنولوژی وضع کرد و آن را روشی دانست که با بکار بردن آن می توان به ماهیات اشیاء پی برد و
ساختار آگاهی را شناخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Hegel and Husserl’s Notions of Phenomenon and Phenomenology

چکیده [English]

This paper is aimed at, first to provide a short background on the
history of the concept of phenomenon among the pre Husserl
philosophers and second to make a comparative study among Greek
philosophers, Kant, Hegel, and Husserl views on this concept. In order
to make such comparison, first, their ideas on phenomenon are
illustrated and then the similarities and differences of their description
about this concept have been articulated. By pointing out the
differences and also by concentration on their similarities between
these philosophers, I am of the opinion that this concept should study
historically. It is followed that we should otherwise distinguish between
the concept of phenomenon and phenomenology. The concept of
phenomenon among these philosophers is common but the concept of
phenomenology is so different. Kant used “phenomenology” as a
science in which we can know the appearances of things. Hegel
understood phenomenology as a science in which we explain the
experience of consciousness, and Husserl claimed that phenomenology
is a method for finding out the essence of things in the consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • Husserl
  • phenomenon
  • phenomenology