رد پای پراگماتیسم در تعبیر نیلز بوهر از مکانیک کوانتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دیدگاه رایج آن است که بسیاری از عناصر تعبیر کپنهاگی، ب هعنوان اولین و مشهورترین تعبیر
مکانیک کوانتومی، به لحاظ تاریخی و فلسفی مبتنی بر پوزیتیویسم منطقی است. هدف از ارائه ی این
مقاله نشان دادن این امر است که مکتب پراگماتیسم بیش از پوزیتیویسم منطقی فلسفه
پشتیبانی کننده تعبیر کپنهاگی است، فارغ از اینکه واضعان تعبیر، که نیلز بوهر از اصل یترین
آنهاست، آگاهانه یا ناآگاهانه این جه تگیری پراگماتیستی را اتخاذ کرده باشند. خواهیم دید که
مولفه هایی از تعبیر کپنهاگی نظیر دیدگاه واق عگرایی ضعیف، ب یمعنا خواندن مفهوم شی فی نفسه،
نگرش ابزارانگارانه و پرهیز از پرداختن به مسائل هستی شناختیِ فارغ از تجربه که با مبانی فلسفی
پوزیتیویسم منطقی سازگار است در مرز مشترک سن تهای پوزیتیویسم منطقی و پراگماتیسم واقع
شده اند و علاوه بر اینها، پراگماتیسم به ویژه از دیگر عناصر مهم تعبیر کپنهاگی، نظیر کلیت
مشاهده کننده، مورد مشاهده و دستگاه اندازه گیری، اصل عدم قطعیت و اصل مکملیت پشتیبانی
می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Trace of Pragmatism in Niels Bohr’s Interpretation of Quantum Mechanics

چکیده [English]

It is a common view that, most of the elements of Copenhagen
interpretation, as the first and the most famous interpretation of
quantum mechanics, is rooted historically and philosophically, logical
positivism. The aim of this paper is to show that, philosophically,
pragmatism supports Copenhagen interpretation more intensively,
whether or not the initiators of the interpretation, such as Niels Bohr as
the most important figure of the interpretation, were aware of that. We
proclaim that some elements of the interpretation, which are consistent
with logical positivism, are perfectly supported by pragmatism. Some
of these elements are: weak objectivism, senselessness of the concept
of “thing in itself”, instrumentalist approaches to theories, and the
avoidance to deal with ontological issues irrespective of experiment.
Furthermore, and more particularly, it is argued that pragmatism
espouses some of other fundamental and important elements of
Copenhagen interpretation such as holism, uncertainty principle, and
complementarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copenhagen interpretation
  • logical positivism
  • Pragmatism