تفسیر موقعیت اولیه رالز با توجه به نظریه ی خودآیینی کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جان رالز ( 2002-1921)مهمترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم است. او دو دورهی فکری دارد، در
دورهی اول فکری خود که در کتاب نظریهای دربارهی عدالت نمایان میشود، از کانت در حوزهی
فلسفهی اخلاق اثر پذیرفته است. کانت انسان را خودآیین میداند؛ هرگاه شخص بر اساس عقل خود،
به انتخاب اصول بپردازد به صورت خودآیین عمل کرده است. شخص فقط باید بر اساس اصولی که
خودش انتخاب کرده است عمل کند. در نظر کانت، تصمیم شخص به پیروی از امیال به جای
متابعت از عقل خویش، نمونهی اعلای دیگرآیینی است. رالز در نظریهی عدالت خویش از موقعیتی
به نام موقعیت اولیه نام میبرد که در آن موقعیت فرد نسبت به منافع فردی خویش ناآگاه است و از
این طریق به انتخاب اصول عدالت میپردازد. اصولی که در این موقعیت انتخاب میشود، عین عدالت
است. فرد حاضر در موقعیت اولیهی رالز که در پشت پردهی بیخبری قرار گرفته است شباهت
فراوانی با فرد عقلانی و خودآیین کانت دارد. هر دو برای فردی که میخواهد دربارهی اصول عدالت
داوری کند و اساس و پایهای اخلاقی را پی بریزد، شرایطی را در نظر میگیرند: این فرد باید خودآیین
و آزاد باشد و این خودآیینی در سایهی نادیده گرفتن منافع فردی حاصل میشود. همچنین در هر
دو نظریه، اصول توسط افرادی عقلانی انتخاب میشوند و این افراد تنها تحت قوانینی که خود
انتخاب کردهاند، عمل میکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading Rawls’s Original Position via Kant’s Theory of Autonomy

چکیده [English]

J. Rawls is the most prominent political philosopher in 20th century. He
has two periods in his works and thoughts. Kant has influenced him on
first period which is evolved in A Theory of Justice. Kant claims that
human being is autonomous, thus every person based on his reason
makes choices. The person ought to act only based on his principles
which are made choice by himself. In Kant, person’s decision fallowing
the desire, rather fallowing the reason which is a clear example of
heteronomous. Rawls, in A Theory of Justice, introduces the initial
position in which any person is ignorance of his interests. The principle
of justice is determined via this position. The person who is in Rawls
initial position and veil of ignorance is similar with Kantian
autonomous person. Both of them, once, would make decision on
principles of justice consider the conditions such as: neutrality, free
from interest, autonomy; all in all, in two theories, the principle is
selected by rational agents and such agents follow the laws which are
selected by themselves

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • Rawls
  • initial position
  • veil of ignorance
  • autonomous
  • categorical imperative