عملیات گرایی: بررسی رابطه معانی نمادها و مفاهیم فیزیکی با عملیات اندازه گیری (با توجه به آراء پرسی بریجمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

چگونه کاربرد مفاهیم فیزیکی توسط فیزی کدان، از کاربرد همان مفاهیم، توسط افراد عادی مجزا
می شود؟ پاسخ به این سؤال می تواند این باشد که معنای یک مفهوم در فیزیک چیزی نیست مگر
عملیات اندازه گیری متناظر با آن مفهوم. با وجود این، مفهومِ خاصِ علمی ممکن است با عملیات
متفاوتی اندازه گیری شود. در این صورت چگونه م یتوان این عملیات متفاوت را به یک مفهوم نسبت
داد؟ اگر پیرو مکتب عملیات گرایی 3 باشیم، پاسخ این خواهد بود که از پیش نمی دانیم عملیات های
متفاوت به مفهومی واحد اشاره می کنند. طبق این دیدگاه، محتوای قوانین تجربی است که عملیات
متفاوت را به مفهومی واحد نسبت می دهد. در این مقاله ابتدا شرح مختصر آراء پرسی بریجمن و
مکتب عملیات گرایی، و تحلیل دقیق مفهوم طول توسط بریجمن شرح داده خواهد شد. سپس
نقدهایی که به این مکتب وارد شده بازگو می شود. در نهایت، با توجه به انتقادات، از مزایا و معایب
دیدگاه عملیات گرایی بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operationalism: the Relationship Between Concepts and Operations (a Glimpse to Percy Bridgman)

چکیده [English]

What is the difference of physical concepts in physicians’ usage and in
ordinary people’s one? One possible answer could be that in
physicians’ usage of physical concepts every concept is its operational
measurement. But, for every concept there are different operational
measurements. Which one has to be proffered? The defenders of
operationalism tell us that there is not a priori criterion for this
judgment. In this article, after interdicting Bridgman’s operationalism
some of its advantages and disadvantages will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • operationalism
  • scientific concepts
  • operational measurement
  • Bridgman