معرفت شناسی فمینیستی به روایت لیندا مارتین آلکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

معرفت شناسی فمینیستی یک حوزهی تخصصی با برنامههای پژوهشی گسترده و جهت گیریهای
روش شناختی است. آلکوف در زمینهی فلسفه قارهای، معرفت شناسی، نظریهی فمینیستی و نظریهی
نژادی فعالیت می کند. ویژگی آثار آلکوف دل مشغولی به رابطهی معرفت با زمینهی تاریخی -
اجتماعی و سوبژکتیویته است. وی در کتاب شناخت واقعی ( 1996 ) و اغلب مقال ههای خود از آنجا
که مفهوم صدق را به صورتی تفکیک ناپذیر وابسته به زمینه و ارجاع پذیر می داند در مقابل بسیاری
از پساساختارگرایان و پراگماتیستها قرار میگیرد. وی هم چنین از مفهوم سوبژکتیویته ی هنجاری
که بنیادی ولی وابسته به زمینه است و نمیتواند جهان شمول و مطلق باشد، دفاع میکند.
بلندپروازانه ترین ادعای آلکوف در بحث معرفت ایجاد هستی شناسی منسجمی از حقیقت است. وی
در نقدهایش از پدیدارشناسی و هرمنوتیک بهره میگیرد تا جنبههای مختلف یک ایده یا ابژه ی
تحلیل را آشکار کند. از نظر وی پدیدارشناسی به ما نشان میدهد که چگونه یک ایده به تجربهی
زیست شده مربوط میشود و هرمنوتیک به ما میآموزد که تأثیرات زمینه ی تاریخی را در تفسیر و
درک ایدهها در نظر بگیریم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

M. Alcoff’s Feminist Epistemology

چکیده [English]

Recently feminist epistemology became a specific domain and in which
are privileged certain research programs and some various orientations
in them. M. Alcoff is a feminist epistemologist who has focused on
continental philosophy, feminism, politics, race-theory, and sexuality.
Considering relation between knowledge and its historical-social
context is special remark of her works and researches. In many of her
writings, specially, Real Knowing, she maintains, in contrast with
poststructuralists and pragmatists, that “truth” is a concept nonseparable
of, referential to, and dependent on content. She also argues
for “normative subjectivity” as a fundamental, context-dependent, and
non-universal, idea. Completion of an ontological, coherent account of
truth-theory is her ambitious claim. Phenomenology and hermeneutics
make up her philosophic method for that ambition and her critique of
traditional issues as well. It seems to her that phenomenology let us to
see how every idea relates to some experience and hermeneutics
teaches us to consider the influence of historical-cultural context in
comprehending it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • M. Alcoff
  • feminist epistemology
  • subjectivity
  • phenomenology
  • hermeneutics