مقایسه ی نگرش ابن سینا و ملاصدرا درباره ی اتحاد عاقل و معقول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مسأله ی اتحاد عاقل و معقول میان ملاصدرا و ابن سینا نمونه ای از تفاوت برداشت دو حکیم بزرگ
اسلامی نسبت به یکی از مسائل مهم فلسفه است. به شیخ الرئیس دو نظریه ی کاملاً متضاد نسبت
داده شده است. تعدادی از کلمات وی حاکی از انکار اتحاد عاقل و معقول است و پار های از کلمات
وی حاکی از پذیرش این نظریه است. در مقابل، ملاصدرا به شدت حامی نظریه اتحاد بوده و برای
اثبات آن ادله ی گوناگون ارائه داده است. نظریه اتحاد که مورد انکار یا پذیرش ابن سینا قرار دارد با
نظریه اتحادی که مورد حمایت ملاصدرا است هماهنگ نیست و برداشت این دو فیلسوف از این
حقیقت » و « حقیقت تعقل » نظریه کاملاً متفاوت است. اختلاف نظر ایشان را می توان در دو جنبه ی
خلاصه کرد. با توجه به این دو جنب هی اختلاف، تصور و برداشت این دو حکیم نسبت به اتحاد « اتحاد
عاقل و معقول به گون های متفاوت است که نزاع فکری میان آنها را عمی قتر از آنچه مشهور است،
جلوه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Ibn-Sina and Mulla Sadra’s Views on the Union of the Intellect and the Inelligible

چکیده [English]

The disagreements between Mulla Sadra and Ibn-Sina concerning the
issue of the union of the intellect and the intelligible represent an
example of the difference between the conceptions of two prominent
islamic philosophers of an important philosophical problem.
Two completely contrasting theories have been ascribed to Ibn-Sina in
this regard. Some of his words indicate his rejection of the union of the
intellect and the intelligible. While some of his other words indicate his
confirmation of this theory. Conversely, Mulla Sadra is a great
supporter of this theory and has adduced various arguments to
demonstrate it. The theory of the union of the intellect and the
intelligible, which is either denied or accepted by Ibn-Sina, is not in
harmony with the one supported by Mulla Sadra, and the views of these
two philosophers concerning this theory are totally different from each
other. Their disagreements can be summarized in two points:
1. Reality of intellection 2. Reality of the union
Considering the above two points of difference, we can say that their
conceptions of the union of the intellect and the intelligible are so
different from each other that they represent the intellectual
confrontation between them deeper than what it really is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn-Sina ،Mulla Sadra
  • union of the intellect and the intelligible
  • intellection union
  • soul
  • mental existence