روش علمی داروین در عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اظهار نظرهای داروین درباره ی روش علمی بسیار متفاوت با هم عصران استقراءگرای وی بوده است.
پس از اشاره ای مختصر به تفاوت های نظر وی درباره ی روش علمی با آراء رایج در این باب در آن
دوران، در بخش نخست با اشاره به برخی رویدادهای تاریخی در زندگی علمی وی از این ایده دفاع
با استقراء گرایی بیکنی فاصله ی زیادی داشته است. او با « عملاً » خواهیم کرد که روش علمی داروین
هوشمندی دریافته بود اگر روش تمثیل به جای آنکه به عنوان روشی روان شناختی در زمینه ی
اکتشاف، به عنوان روشی برای توجیه درستی نظری ههای علمی به کار رود ناکامی های بزرگی به بار
خواهد آورد. در بخش دوم استدلال (های) داروین در کتاب خاستگاه گونه ها را بازنویسی می کنیم. در
آنجا خواهیم دید که روش استدلالی وی به نحو تقریباً کاملی با آموز ههای خردگرایی سنجشی ه منوا
است و بنابراین بسیاری از منتقدان وی بدرستی انحراف از استقراءگرایی بیکنی را در کتاب وی
تشخیص دادند، هر چند شیوه ی نگرش خود آنها به نحوه ی رشد معرفت علمی نادرست بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Darwin’s Scientific Method in Practice

چکیده [English]

Darwin’s view on science was different from his inductivist
contemporaries. After a glimpse to this difference, in section one his
first three geological hypotheses will be refered. We could see there
that how did he understand that analoy cannot provide any proof for a
theory. Section two is devoted to Darwin’s argument(s) in the origin of
species. We find there that his scientific method is in accordance with
critical rationalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darwin
  • Induction
  • hypothesis
  • analogy
  • Natural selection
  • artificial selection