سعدیا گائون و رویکرد معتزلی او در تفسیر و کلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از میراث متکلمان معتزلی برجای گذاشتن روشی خاص در اثبات ادعاهای کلامی-تفسیری است. از
مشخصه های بارز این روش توجه به عقل به معنای جواز استفاده از صنایع بلاغی مثل مجاز و تاویل
در بیان آموز ههای کلامی و در تفسیر قرآن است. با فرض این که استفاده از این روش مختص
متکلمان مسلمان معتزلی نبوده و پاره ای از متکلمان یهودی و مسیحی قبل و بعد از آنان نیز به این
شیوه تمسک جسته اند، این مقاله در صدد است با تمرکز بر بحث صفات الهی و ارائه ی نمونه هایی ازتفسیر کتاب مقدس نشان دهد که سعدیا، متکلم یهودی (متوفی 942/341)روشی مشابه معتزلیان 
مسلمان داشته است و م یتوان به او لقب معتزلی داد. او نیز با رو آوردن به جنبه های بلاغی، مفاهیم
متشابه در عهد عتیق را تفسیر کرد و در برابر اشکالات رقیبان کلامی خود، مسیحیان، به دفاع از
الهیات یهودی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saadia Gaon and his Mutazilite Approach in Interpretation and Theology

چکیده [English]

Certain method of demonstrating theological and exegetical claims is
one of the heritages of Mutazilite Muslim theologians. One of the main
characteristics of this method is that there is a considerable attention to
reason as the permission to use rhetorician figures like metaphor and
allegoric exegesis in describing theological doctrines as well as in
interpreting of the Quran. Assuming that using this method was not
confined to Muslim Mutazilite theologians and, before and after them,
some of the Jewish Christian theologians have used this method, the
paper focusing on the divine attributes and relying on some instances of
the interpretations of the Bible, will try to show that Saadia Gaon, a
Jewish theologian (d. 942), had a method similar to that of Muslim
Mutazilte theologians and, therefore, it might be called him "Mutazilite
Jew". Using a method like Mutazilite theologians, he interpreted
intricate concepts in the Old Testament by concentrating on rhetorical
aspects of the text, and defended Jewish theology against the objections
from his theological opponents, that is Christians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saadia Gaon
  • Mutazilite’ theology
  • divine attributes
  • interpretation of the Bible