والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

والتر بنیامین (1940-1892)فیلسوف، منتقد ادبی و فرهنگی آلمانی، در مقاله ی با عنوان "اثر هنری در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی"تأثیر بسیاری بر رویکردهای مختلف به هنر داشت. مسئله ای 
که بنیامین در این مقاله به آن م یپردازد به بحث گسترش تکنولوژی و زندگی ماشینی بازمی گردد
که به تبع آن ماهیت هنر هم در عصر حاضر دچار یک دگردیسی شده است. از نظر بنیامین، درک و
دریافت مخاطب امروزی از هنر متحول شده و این امر با جایگزین شدن کارکرد آیینی هنر با کارکرد
نمایشی آن در پیوند است. به زعم او، آنچه در اثر هنریِ بازتولیدپذیرِ امروزی از بین میرود هالهی
اثر هنری نامیده می شود. هنرهای امروزی همچون عکاسی و سینما جریان ناپدید شدن این هاله را
سرعت میبخشند. بنیامین عنوان میکند که این تجربهی جدید و امرِ بازتولیدپذیر سبب شده منش
آیینی هنر به نفع منش سیاسی و اجتماعی آن کنار گذاشته شود. در واقع کارکرد اجتماعی هنر از
آیینی به سیاسی تغییر یافته است. البته از نظر او در هنر بازتولیدپذیر عصر حاضر نیرویی نهفته که
می تواند علیه سنت عمل کند و آن را کنار بزند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Walter Benjamin and Reproducible Art

چکیده [English]

Walter Benjamin (1892-1940) was philosopher and cultural and literary
critic. In 1936, he wrote the essay titled "The Work of Art in the Age of
its Mechanical Reproduction". This essay has had a profound influence
on the approaches to art. His main concern was the change in the
nature of the art in virtue of its technical reproducibility. Mass
reproducibility transformed both of the art reception and the impact of
artworks. The change in the impact of artworks on the audiences is due
to the substitution of the ritual function with exhibitional function.
Benjamin believes that, which disappears in the age of mechanical
reproduction is the "aura" of the artwork. Mechanical reproduction in
photography and film has completed this process in which the aura
slowly disappears. He maintains that, this new experience alters the
concept of art itself and recoils the function in favor of political and
social behaviors; to say exactly, social function of art has changed from
ritual to political one. He believed that, there is a hidden force in
reproductive artwork in present age which can function against
tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artwork
  • Aura
  • mechanical reproducibility
  • ritual function
  • exhibition function
  • Tradition
  • social function
  • photography
  • film