ویتگنشتاین و "دید کلی »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از عناصر بسیار مهم در تفکر ویتگنشتاین « دیدِ کلی » (Übersicht)است. این مفهوم در روش 
فلسفیِ ویتگنشتاین به اصطلاح متأخر اهمیتی خاص می یابد و همراه با مفاهیمی دیگر، روش بدیع
،« دیدِ کلی » او را شکل می دهد. در مقاله ی حاضر قرار است با گزارش سخنان ویتگنشتاین درباره ی
این رکنِ روشِ فلسفی او معرفی شود و اهمیت آن در فلسفه ورزی مطلوب ویتگنشتاین روشن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wittgenstein and “Overview”

چکیده [English]

A very important element in Wittgenstein’s thought is “overview”
(“Übersicht”). In the philosophical method of the so called later
Wittgenstein this concept obtains special importance, and along
with other concepts forms his method as a new one in the history of
philosophy. Quoting Wittgenstein’s sayings on “overview”, the
present article tries to introduce this main element of his
philosophical method and to explain its significance for his ideal
philosophizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • overview (Übersicht)
  • philosophical method