جایگاه اخلاق در هرمنوتیک گادامر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقاله به جایگاه اخلاق در هرمنوتیکِ گادامر می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا هرمنوتیک
گادامر می تواند نقشی در راهیابی انسان به چگونه زیستن اش داشته باشد یا نه؟ با توجه به تفسیر
هایدگر از حقیقت نزد افلاطون، چنین به نظر می رسد که اخلاق جایگاه پیشین خود در تفکر را از
دست می دهد. کوشش گادامر بر این است که با ارائه ى تفسیری از حقیقت و خیر در اندیشه ى
افلاطون، پیوند منطقی میان تفکر فلسفی و اخلاق را معلوم سازد . از این روی، مقاله نخست به
وارسی نگرش هایدگر به مفهوم حقیقت نزد افلاطون که به فراموشیِ وجود و در نتیجه نیهیلیسم
اخلاقی منتهی می شود، می پردازد و سپس نشان می دهد که چگونه گادامر در پی رفع این بحران
است. تلاش گادامر حول دو محور است: اول بازیابی دغدغه ى افلاطون در روی آوردن به ایده های
متعالی (به ویژه ایده ى خیر) و نسبت درونی وجود با آنها و در نتیجه نسبی کردن اختلاف میان
وجود و موجودات. دوم نقش محوری دیالوگ اصیل در شک لدهی به تصمیم اخلاقی و به اجرا آوردن
این تصمیم به دلیل مقاومت در بررسی دقیق و نقادانه. نتیجه ی این تلاش آن است که ملاحظات
اخلاقی نه تنها از هست یشناسی قابل تفکیک نیست بلکه در کانون آن قرار م یگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Ethics in Gadamer's Hermeneutics

چکیده [English]

This essay deals with ethics in Gadamer's hermeneutics. Main
question is whether Gadamer's hermeneutics can play an important
rule in finding the way, how-to-live human beings or not. In the
light of Heidegger's interpretation of plato's aletheia, it seems that
ethics has lost his early status philosophizing. By means of
interpreting truth [Wahrheit] and good [agathon] in Plato's
philosophy, Gadamer intends to illustrate rational connection
between speculative philosophy and ethics. First of all, Heidegger's
account of Plato's aletheia must be exposed, which is conveyed to
disclosedness and forgottenness of the being [Sein], in his turn,
consequently, leads to ethical nihilism. It would be, then, discussed
that how Gadamer tries to obviate this crisis/situation. Gadamer's
endeavour is concentrated on two issues: (1) Reconstructing of
Plato's care in [contemplating and] intending on transcendental
Ideas, specially Idea of goodness, and their relation with the being
which leads him to relitivization of distinction between the being
and entities. (2) The canonical rule of authentic dialogue at forming
ethical decision and performing this decision in virtue of persistance
of exact and critical investigation. Saying the main consequence in
short: ethical considerations not only are not distinctable from
ontology but also they are situated in its focal center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • hermeneutics
  • Idea of goodness
  • Gadamer