جان رالز: از سنت قرارداد اجتماعی تا دو اصل عدالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سنت قرارداد اجتماعی در تاریخ فلسفه ی سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. نظریه پردازان کلاسیک
سنت قرارداد اجتماعی، مثل لاک، روسو و کانت، قرارداد اجتماعی را برای برقراری مرجعیت سیاسی به
منظور غلبه بر مشکلات زندگی در وضعیت بی قانونی امری لازم می دانستند. جان رالز در نظریۀ عدالت خود
رویکرد تاز های به نظریۀ قرارداد اجتماعی دارد. او طرف های قرارداد یای را برای انتخاب اصول عدالت فرض
می کند که به تعیین اصول اخلاقی که نهادهای سیاسی جامعه را شکل می دهد، می پردازند. طرف های قرارداد
در دیدگاه رالز در موقعیتی فرضی به نام موقعیت اولیه قرار دارند. این افراد آزاد، برابر و عقلانی اند و در پرده
جهل هستند؛ به این معنا که از خصوصیاتی مانند جنسیت، جایگاه اجتماعی، جهتگیری مذهبی و برداشت
نام می برد که اصول عدالت و « تعادل تأملی » خود از امر خیر ناآگاه هستند. رالز در این موقعیت از فنی به نام
داوری های سنجیده ی ما را با هم هماهنگ می کند. در موقعیت اولیه، طرف های قرارداد دو اصل عدالت، یعنی
اصل آزادی و اصل برابری را انتخاب م یکنند. مفهوم موقعیت اولیه تفسیری از دیدگاه کانت دربارۀ اصل
آزادی اراده و امر مطلق است. توصیف این موقعیت است که فرد را قادر م یسازد ، هنگام عمل به اصول
انتخاب شده در این موقعیت، طبیعت ذاتی خود را به عنوان انسان آزاد و خودآیین نشان دهد. بنابراین رالز از
قرارداد اجتماعی برای مشروعیت بخشیدن به مرجعیت سیاسی استفاده نمیکند، بلکه او با استفاده از
موقعیت اولیه مفهومی از طبیعت انسان را ارائه م یکند که لیبرال ها همواره از آن سخن گفته اند؛ فرد آزاد
شده، فردی که از هرگونه فشار اجتماعی، سنتی و یا سیاسی رها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

John Rawls: From the Social Contract to Two Principles of Justice

چکیده [English]

The social contract tradition has a particular significance in the history of
political philosophy. The classic theoreticians of social contract, such as
Lock, Rousseau, and Kant, have considered the political authority as
inevitable in order to prevail over life difficulties in disordered (social)
situation.
John Rawls takes a new approach to social contract in his theory of
justice. He assumes that contracting parties would choose the principles of
justice which intend to determine the moral principles. Such principles, in
turn, constitute the social institutions of society. In Rawls’ view,
contracting parties are assumed to be in a hypothetical situation called
original position. These persons as free, equal, reasonable and rational
citizens, are in veil of ignorance; that is, they are not aware of any
characters as gender, social status, religious orientation, and even their
conception of the good. In this situation, Rawls suggests a technique,
called “reflective equilibrium”, which orchestrates our principles of
justice and considered judgments. In original position, contracting parties
choose the two principles of justice, i.e. the principles of liberty and
equality. The concept of original position is an interpretation of Kant’s
view on the principle of freewill and categorical imperative. Describing
this situation enables one to reveal his essential nature as a free and
autonomous human being.
Rawls, thus, dose not use social contract to legitimate political authority;
but, using original position, he presents a concept of human nature which
the liberals, always, talk about it: a liberated human who is freed of any
social, political and traditional stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rawls
  • social contract
  • original position
  • veil of ignorance
  • reflective equilibrium