سیرتحولات فلسفه ی علم از دیدگاه واقع گرایی انتقادی یک ارزیابی شتابزده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در مقالهی حاضر، پس از ارائهی شماری از "تعاریف" دربارهی فلسفه ی علم ، و ارائه ی "تعریف "
مختار نگارنده، به اجمال و اختصار هرچه تمامتر به برخی از مهمترین تحولات فلسفه ی علم از آغاز
تاکنون پرداخته می شود. هرچند هدف اصلی آشنا ساختن خوانندگان با یک چشم انداز کلی از
مسائل و موضوعات و راه حل های پیشنهادی است اما در مواردی نیز نقدها و ارزیابی هایی در
خصوص موضوعات مطروحه، از یک دیدگاه واقع گرایانه متکی به عقلانیت نقاد مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Philosophy of Science from Critical Realist Viewpoint: a Hasty Review

چکیده [English]

Here, after presenting some “definitions” of philosophy of science, I work
out my plausible definition and, then, engage in the most significant
changes of philosophy of science from origin until today as briefly as
possible. Although, main purpose is that our readers get perspective about
subject-matter and question accompanying with their proposal solution,
but, in some cases, subject-matters are criticized and evaluated from a
realistic view based on critical rationality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of science
  • logical positivism
  • critical rationality
  • historical turn
  • sociological turn
  • epistemological turn
  • ethics of science