تجلی حق در مراتب هستی از دیدگاه مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از مفاهیم تأمل برانگیز در عرفان و تصوف، مسأله تجلی حق در سلسله مراتب هستی از ملائکه تا عالم
مادی است . عرفان، تجلی حق را، همچون نگرشی ، به ج هان در ارتباط با حق و معرفتی هدای ت گر انسان از
بند عالم مادی به حقایق ورای عالم مادی بررسی م ی کند. مبدا هستی و مراتب تجلیات حق شامل نظری ه ی
وحدت وجود می شود که هر دیدگاه عرفانی را در بر می گیرد؛ به گونه ای که دو آموزه ی بنیادین وحدت وجود
و انسان کامل بر ع رفان حاکمیت دارند . یکی از شعرای فارسی زبان، مولانا جلال الدین بلخی، بطور حکیمانه و
منظم، جنبه هایی از عقاید صوفیه را به شعر درآورده است.
بنابراین، این مقاله اساساً، بررسی ماهیت تجلی حق و چگونگی ارتباط آن با انسان کامل و تبیین تصور مولوی
از تجلی حق است؛ و چگونگی تکامل انسان از طریق فهم عمیق به تجلیات حق و بندگی خدا را نیز بیان
می کند. در نتیجه سیر و سلوک معنوی ب ه منزله ی تأویل تجلی حق، انسان را از جهالت به کشف و شهود و
آگاهی حقیقی م ی رساند. بنابراین، قسمت اول مقاله به تب یین بعضی از ویژگیهای تجلی حق و رویکرد های
تاریخی فلاسفه ی اسلامی، از قبیل بررسی آرای ابن سینا، سهروردی و ابن عربی اختصاص دارد . قسمت دوم
این مقاله، نظریه ی مولانا پیرامون تجلیات حق را بررسی م ی کند که زمینه ی آن در قسمت اول فراهم شده
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Manifestation of the Truth [= Haq] in Hierarchical Degrees of Being in Mowlana's Views

چکیده [English]

One of the most debated concepts within mysticism and Sufism is the
concept of the manifestation of the Truth (as the Principle of being) in
Hierarchical Degrees of Being from the archangelic to the material.
Mysticism deals with the manifestation as a science of the cosmos in
relation to the Truth and as a form of knowledge that guides human
beings, being situated in the confines of cosmic existence, to the
Metacosmic Reality. Therefore, the Truth and all levels of the
manifestation make the pantheistic point of view which dominates over all
mystical perspectives, so that one might say that mysticism is dominated
by two basic doctrines of the transcendent unity of being and the Perfect
Man. One of the greatest poets of the Persian language, that is, Mowlana
Jalaleddin Balkhi began to versify wisely and systematically certain
aspects of Sufi doctrine.
Thus, this paper mainly deals with the nature of the manifestation of the
Truth and how it relates to the Perfect Man. This study also tries to throw
some light on Mowlana's concept of the manifestation of the Truth. So, it
can show how human being is really grown in maturity as he attains the
deep understanding of the manifestation through sincerity in obeying God.
The spiritual journey as an esoteric interpretation of the manifestation of
the Truth is to lead man from the state of ignorance to one of illumination
and true awareness. Therefore, the first part of this paper contains the
explanation of some characteristics of the manifestation of the Truth and
historical approaches of Islamic philosophers such as Ibn Sina, and al-
Suhrawardi as well as Ibn Arabi’s view. The second part develops
Mowlavi's theory of the manifestation of the Truth, background of which
has been prepared in the first part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the manifestation
  • hierarchical degrees of being
  • Cosmology
  • mysticism