استنتاج از بهترین تبیین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تبیین به عنوان یکی از اهداف اصلی پژوهشهای علمی همواره در کانون توجهات ف یلسوفان علم قرار داشته
است. استنتاج از بهترین تبیین یکی از الگوهای پیشنهادی مطرح در مورد مسألهی تبیین است. نوشتار حاضر
گزارشی است تحلیلی در مورد الگوی مزبور، همراه با شرح انتقادی چند روایت اصلی آن. سپس ارائۀ رهیافتی
واقعگرایانه به موضوع، به همراه یک جمع بندی و راه حل معرفت شناختی عرضه می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inference to the Best Explanation

چکیده [English]

Explanation is one of the main purposes of scientific research that
philosophers of science have paid attention on it. Inference to the Best
Explanation (I.B.E) is one the explanation models for this aim. Here,
firstly, a detailed account of I.B.E model is presented, accompanying with
a few critical explications on it; secondly, we take a realistic approach
towards the topic in question; finally, we propose an epistemological
summary and solution to the problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanation
  • inference to the best explanation
  • scientific realism
  • abduction
  • background belief