نسبت اراده به عقل در فلسفه ی دکارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نسبت اراده به عقل مبحث فلسفی -کلامیِ پرسابقه و تااندازه ای ناروشن است، به ویژه آنگاه که این نسبت را
گونه ای تقدم قلمداد کنیم . تقدم ار اده بر عقل در اندیشه ی دکارت جنبه های پیدا و پنهان دارد . دکارت اراده را
به لحاظ صوری عظیم تر از فهم می دانست (برتری وجودی یا گونه ای تقدم هستی شناسانه)، هرچند در شناخت،
یعنی داشتن ایده های روشن و متمایز، به تقدم فهم بر اراده حکم م ی داد (تقدم شناخت شناسانه ). او در آغاز
تأسیس فلسفه ی جدید به شک کردن حکم کرد و این خود نمودی از اراده کردن است (تقدم روش شناسانه ).
پذیرش تقدم اراده بر عقل در پروراندن یک نظام فلسفی و یا بنیان گذاری یک مکتب فکری به نتایج بسیار
گسترده ای در نظام های اخلاقی، حقوقی و سیاسی منجر می شود، همان گونه که در واقعیت تاریخی چنین
نظام هایی از اندیشه ی دکارت نشأت گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between Will and Reason in Descartes’ Philosophy

چکیده [English]

Relation between will and reason is a philosophico-theological topic
which is longevous and vague, especially, when this relation is considered
as a kind of priority. The priority of will over reason in Descartes’ thought
has both implicit and explicit aspects.
In the question of knowledge – that is, having clear and distinct ideas –
Desecrates judges that “understanding” has priority over “will”; this is
considerd as epistemological priority; but he acknowledges that the “will”
is formally greater than “reason” (i.e., will is finite but reason is infinite);
this is considerd as ontic/ontological priority.
In the beginning of modern philosophy, Desecrates applied methodic
doubt which is appearance of will, itself being an appearance of
methodological priority. Accepting the priority of will over reason results
in constructing a philosophical system or founding an intellectual school,
which leads to some broad consequences in political, legal and moral
systems, as they have been originate from Descartes’ thought in the
historical reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descartes
  • modern philosophy
  • reason
  • understanding
  • will
  • Freewill