بررسیِ امکانِ وقوعیِ ترجمه ی فارسیِ وجود و زمان هِیدگر چنان که بسزایِ چنین کتابی بُوَد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هر که از وجود و زمان هیدگر خیالِ ترجمه ای بپزد که شاهکاری شود در ترازوی انصاف هم سنگ اصلِ متنِ
مترجَم، شاید محال اندیش باشد. باشد یا نباشد، معذور است اگر از هر ترجمه ی فارسی چشم داشته باشد که
در آن، بی آن که قدرِ قیمتی دُرّ لفظِ دری شکسته شود نیم رخی از اندیشه ی نکته پردازِ صاحب متن دیدار
بنماید.
نگارنده، به حکم التزام به مصدوقه ی "چنان که باید، نه به هر سان که آید" و به الزامِ تصور و توقعی بالا
بلند (و احتمالاً حالا حالاها بر نیاوردنی) از ترجمه ی یک شاهکار فلسفی به زبان عظیم الشأن فارسی،
نخست از صمیمِ جان بر ناتوانی خویشتن انگشت تأکید می گذارد و سپس به اجمالی در خور حال و مقام بر
سرِ بررسی ترجمه هایی می رود کزین کتاب به دسترس فارسی زبانان آمده است.
ناگفته نگذارد که نگارنده باور دارد فایده ی مقالاتی از این دست، اگر آ نها را فایده ای باشد، جز برافروختنِ
 آتشِ نبردی نهمار برسر ترجمه ( γιγαντομαχιά περὶ της̃ ε¨ρμηνιάς)نمی تواند بود. امید می برد
استادانی که با ترجمه هایشان از کتاب هیدگر او را به نگارش این مقاله برانگیخته اند، جوابش را خاموشی
ندانند 
شبی که ماه مراد از افق شود طالع    بُوَد که پرتو نوری به بام ما افتد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the Possibility of so Translating Heidegger’s Sein und Zeit into Persian that such a Book Deserves

چکیده [English]

According to Heidegger any translation is a translation. Translating his
masterpiece Sein und Zeit (Being and Time) is so difficult that some
scholars have taken it impossible.
Recently, two Persian translations of Sein und Zeit have been
appeared. One of them is Mahmood Navāli’s translation , named as
wudjood u zamān. The other is Siyāvash Jamādi’s translation , named as
hasti u zamān.
In this article, the author has attempted to show that none of these two
translanlations can supply the expectations of a reader who compares
the translation with the original text, indicating that the occurrence of
translating the book into Persian seems impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sein (Being)
  • das Seiende (being)
  • Time
  • Heidegger
  • wudjood
  • hasti
  • mowdjood
  • hast