روش شناسی توجیه و نقد در حکمت صدرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله من قوانین را به صورت وصفها یا تحلیلهایی از طبایع بنیادین مطرح می کنم .
قوانین به عنوان تحلیلهای طبایع بنیادین، حقایق ضروری مابعدالطبیعی اند . در بخش اول
مقاله مراد خود را از این مدعا که قوانین وصف خاص ه ها هستند، شرح می دهم . در بخش
دوم، امکان وجود برخی حقایق ضروری را در نظر می گیرم که بتوان به نحو پسین به آنها
علم پیدا کرد و مدعای من آن است که قوانین طبیعت چنین شأن معرفتی را واجدند . در دو
بخش پایانی تلاش خواهم کرد تا دیدگاه خود نسبت به قوانین طبیعت را ب ا آن دسته از
دریافتهای مبتنی بر موجهات که ناظر به ضرورت فیزیکی اند و بسیاری را به ردّ قوانین
ضروری مؤدی شده اند، تطبیق دهم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Justification and Critique in Sadrian Theosophy

چکیده [English]

One of the major issues in modern methodological discussions is
the method of justification in different schools of thought, which
was formerly called “the why of justification”, that is, the reason
why something is justified. Defying the limiting methodologies of
his predecessors in justification, Mullā Sadrā makes methodological
use of his intuitive findings, on equal footing with demonstrative
syllogism. He resorts to methods of mystics in justifying the
transcendent theses in his philosophy. Moreover, in listing the basic
propositions, next to the first principles of the past philosophers, he
also includes intuitive propositions acquired through the faculty of
illumination.
Since Mullā Sadrā sought to found a novel system of thought, he
concerned himself with analyzing and criticizing other
philosophers, employing logical methods in dealing with their
principles, arguments, and conclusions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Justification
  • Criticism
  • transcendent philosophy
  • self-justification
  • demonstrative syllogism
  • intuition