ساحتها، ابعاد، و جوهرۀ تجربۀ عرفانى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این جستار بر آن بوده است تا تصویرى شفاف تر و ، در عین حال، ژر ف تر از تجربۀ عرفانى به دست دهد . به
این منظور، نخست نگاهى از فراز بر این مفهوم افکنده و آن را داراى مصادیق، ساحت ها و ابعاد مختلف یافته
است. آنگاه با تحدید محدوده بحث بر مفهوم مصطلحِ تجربۀ عرفانى، به بررسى ابعاد چهارگانه این احوال و
انکشافات (بعد معرفتى، معرفت شناختى، اَنفسى، و عاطفى ) پرداخته، و سپس با مرورى اجمالى بر توصیف
تجربۀ عرفانى در آثار عرفا ن پژوهانِ بنامى همچون جیمز، آندرهیل، سوزوکى، استیس، باک و اُتّو، چهار ویژگىِ
معرفتى بودن، شهودى بودن، اَنفسى بودن و عاشقانه بودن را در میان همۀ ویژگى هاى تجربۀ عرفانی واجد
شرایط جوهرى بودن (اصالت، کلیت و عمومیت ) دانسته است . و سر انجام، با رویکردى پدیدارشناسانه، جوهرِ
جواهر و لب لبابِ تجربۀ عرفانى را، در تجارب عرفانىِ میانى، عبارت از معرفت مستقیم و بی واسطه به واقعیت
(مطلقِ واقعیت )، و در تجارب عرفانىِ غایى، عبارت از معرفت مستقیم و بی واسطه به واقعیتِ وحدانىِ هستى
(واقعیت مطلق)، دیده است. به اینگونه، رویکرد کلی این جستار به تجربۀ عرفانی، پدیدارشناسانه خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Realms, Dimensions and Essence of Mystical Experience

چکیده [English]

This paper is an attempt to provide a clearer and deeper view of
mystical experience. First, it catches a glimpse of this concept from
above and finds it possessed of different instances, realms, and
dimensions. It then delimits the subject to the common application
of this concept in order to examine the four-fold dimensions of this
state of disclosure, that is, the epistemic, epistemological,
subjective, and emotional dimensions.
Giving a brief survey of the descriptions of this state by some wellknown
researchers in this field such as James, Underhill, Suzuki,
Stace, and Otto, the writer tries to show that the four features of
mystical experience, that is, epistemicity, intuitivity, subjectivity,
and love-centeredness are together qualified as the essence of this
experience due to their foundationality and universality.
Employing a phenomenological approach, the writer tries to prove
that the quintessence of middle-path mystical experience consists in
the immediate and direct knowledge of Reality( reality stripped of
all modes), while in the final step of mystical experience, it is the
direct and immediate knowledge of the unitary reality of being
(Absolute Reality).
The article has dealt with mystical experience from a
phenomenological point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical Experience
  • intuition
  • states
  • phenomenology
  • unity of being
  • mystical quest
  • mysticism