قوانین و ضرورت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله من قوانین را به صورت وصفها یا تحلیلهایی از طبایع بنیادین مطرح می کنم .
قوانین به عنوان تحلیلهای طبایع بنیادین، حقایق ضروری مابعدالطبیعی اند . در بخش اول
مقاله مراد خود را از این مدعا که قوانین وصف خاص ه ها هستند، شرح می دهم . در بخش
دوم، امکان وجود برخی حقایق ضروری را در نظر می گیرم که بتوان به نحو پسین به آنها
علم پیدا کرد و مدعای من آن است که قوانین طبیعت چنین شأن معرفتی را واجدند . در دو
بخش پایانی تلاش خواهم کرد تا دیدگاه خود نسبت به قوانین طبیعت را ب ا آن دسته از
دریافتهای مبتنی بر موجهات که ناظر به ضرورت فیزیکی اند و بسیاری را به ردّ قوانین
ضروری مؤدی شده اند، تطبیق دهم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laws and Necessity

چکیده [English]

In this paper, I offer a view of laws as descriptions or
analyses of fundamental dispositions. As analyses of dispositions,
laws are metaphysically necessary truths. In the first section I
explain what I mean by laws being property description. In the
second section, I consider the possibility of being some necessary
truth can be known a posteriori and I claim laws of nature have this
epistemic status. In the last two sections, I try to accommodate my
view on laws of nature with the modal intuitions about physical
necessity that have lead many to reject necessary laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laws of nature
  • necessity
  • necessary truth
  • fundamental dispositions