اعتبار علم قاضی وچالشهای پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، از
صدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی به
مدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از این
رو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوع
روایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت به
چالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل
تجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصی
قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکار
ناپذیر امر قضاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity of Judge’s Own Knowledge and Its Challenges

نویسنده [English]

  • Asghar Arabiyan
چکیده [English]

Judge’s own personal knowledge as one way of substantiation of
claims has always been emphasized by all jurists especially Shiites on
the basis of some traditions none of which has implication enough in
order to prove that and some may even be used as a basis for lack of
authority of such a knowledge. Thus, some jurists referred the
knowledge in question to necessity of being knowledgeable of juristic
criteria of truth and justice and interpreted those traditions as
conformity of trial with juristic criteria. Judge’s personal knowledge is
challenged by later Sunni jurists and in the Iranian juristic system is
considered refutable through various legal ways which practically
announces unauthority of judge’s personal knowledge as a basis for
judgment. Judge’s knowledge of juristic criteria, however, remains an
undeniable necessity for judgment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • judge’s knowledge
  • criteria
  • proofs
  • Judgment
  • way