رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .
رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجای
گذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدید
حوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده و
جزء منابع و مبانی مشترک حقوقی، در اداره جوامع به شمار می آ یند. اهم، در تزاحم اهم و مهم احکام اولیه،
مقدم است و اسلام در تعارض ضرورتهای اجتماعی با احکام اولیه، اولی را مقدم داشته و با اتکا بر مبانی
مشترک، احکام ثانویه را مبنای حکومتداری قرار می دهد . بنابراین در رویکرد فقه اسلامی از منابع و مبانی
مشترک حقوقی بهره گرفته می شود و اراده های انسانی جایگاه گسترده ای در حکومت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Jurisprudence and Common Legal Sources and Essentials of Sovereignty

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosain Farhangi
چکیده [English]

Sovereignty and its various forms have always been a matter of
consideration by men of political thought. Different approaches of
followers of religions and those of Islam have also been considered in
the process of sovereignty. In the Islamic Jurisprudence some such
subjects as custom, reason, interest, and implicit interests have affected
the realm of interference of religion with sovereignty in one way or
another. Such titles are recognized by human approaches being
considered as common legal sources and essentials in governing
societies. When two affairs of primary precepts interfere, what is more
important is given priority. In interference of social necessities with
primary precepts, Islam has given priority to the former and having
taken common essentials into consideration has treated secondary
precepts as the foundation of sovereignty. Thus, in the Islamic juristic
approach human wills are given remarkable status in sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sovereignty
  • government
  • custom
  • interest
  • reason