عرف عقلاء 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این بخش دوم پژوهشی است درباره عرف که به مانند مآخذ فقه نقش تعیین کننده در استنباط احکام دارد .
عرف عقلاء در واقع اجماع عملی است که اهمیت آن بر هیچ فقیهی پوشیده نیست و در حجیت آن نباید
کوچترین تردیدی به خود راه داد . عرفهای زمان حضور معصوم (ع) و عرف های زمان غیبت همگی معتبر
هستند. بیش از همه فقهاء، امام خمینی و آیت الله شهید صدر و استاد شیخ محمد جواد مغنیه با ادله قوی
حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند. مبادی اعراف مطرح شده و انواع تغییر حکم در پرتو عرف، و نیز
دگرگونی حکم با دگرگونی عرف منظور نظر قرارگرفته و سرانجام نظرات بعضی از فقهای بزرگ اهل سنت
در تأیید عرف، زینت بخش مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Custom of the Wise

نویسنده [English]

  • Alireza Faiz
چکیده [English]

The Custom of the Wise is in face the practical consensus whose
authority should absolutely not be doubted. The Customs of the Wise
of the times of presence of Imams as well as those of the time of
absence of the twelfth Imam are all authorized. Imam Khomaini,
Ayatollah Sadr, and Ayatollah Maghniyeh have proved authority of the
Custom of the Wise of any time through strong proofs more than any
other jurist. Essentials of the said customs, kinds of change in the
precept in the light of the Custom of the Wise, transformation of
precepts through transformation of the Custom of the Wise, and
opinions of some great Sunni jurists in confirming the Custom of the
Wise are thoroughly dealt with in the present essay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Custom of the Wise
  • the conduct of the wise
  • Authority
  • Dynamism of the Custom of the Wise and the precept
  • evolution of the society and the Custom of the Wise