آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامی
ایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقد
ادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجود
ندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی
حقوقی بزه قوادی مانند مطلق یا مقید بودن آن، مجازات قوادی در فرض تکرار آن و نیز تأثیر توبه بر کیفر
قوادی را بررسی م ینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

If Panderim among Prescribed Punishments(Hodood)

نویسنده [English]

  • Rahim Nowbahar
چکیده [English]

According to well-know opinion of Shiite jurisproudence panderism is
among Prescibed Punishments (hodood). All Iranian Legislations
regarding the issue after the Islamic Revolution followed this idea.
In this article Iwill argue in a fighi way that there are no strong and
sufficient reason which prove that panderism is among hoddood and
consequently it should be considerd as a crime which ouccer in the
category of Discretionary Punishments (Taazirat). So, Islamic Criminal
Justics can respond proportionately to the different degrees of this
crime by providing useful punishments and in harmony with similar
crimes such as trafficking on women for prostitution. The article also
deals with implicitly some ambiguous legal aspects of the crime
whether it would be among Hodood or Tazirat.