روش قرآن در بیا ن ملاکات و علل احکا م

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

گفتمان پویایى شریعت اسلام وابسته به طرح شناخت ملاکات احکام به ویژه بیان آن در قرآن است . در
این میان بحث و بررسى شیوه طرح علل احکام به عنوان یکى از را ه هاى شناخت و کشف ملاکات احکا م
مطرح است، ملاکى که مى تواند با دگرگونى موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعى چگونگى
احکام را مشخص م ىکند.
قرآن پژوهانى که در آیات فقهى کار کرده اند، یا به قواعد استنباط حکم در قرآن پرداخته اند کمتر
موضوع علل و شیوه طرح آن را در دستور پژوهش قرار داد ه اند. در این مقاله سعى شده که این شیوه قرآن در
ابعاد مختلف مورد توجه و بررسى قرار گیرد و خصوصیات هر کدام و چگونگى امکان کشف ملاک آن
ارائه گردد و در پایان نتیج هگیرى از این شیوه انجام گیرد و معیارى براى کشف ملاک حکم به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic Method in Expounding Bases and Causes of Precepts

نویسنده [English]

  • S. Mohammad Ali Ayazi
چکیده [English]

The discourse of dynamism of Islamic shariah is dependent upon
presentation of knowing bases of precepts especially its expression
in the Quran. Investigation and survey of the method of presentation
of causes of precepts is considered as one way of knowledge and
discovery of bases of precepts – a basis which can characterize the
mode of precepts in case of appearance of change and
transformation in social conditions.
Quranic scholars who have dealt with juristic verses or rules of
discovering precepts in the Quran are less concerned with causes
and the method of their representation. The present essay attempts
to take such a Quranic method into consideration in various
dimensions, to present characteristics of each one and the mode of
discovering its basis, and finally to offer a criterion for discovering
bases of precepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • bases of precepts
  • causes of precepts
  • method of achieving causes