امین خولی و بنیادگذاری مکتب ادبی در تفسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

"مکتب اد بی در تفس یر" از جمله روش های تفسیری در دوره ی معاصر است که ر یشه در سنت کهن تفس یر
دارد. برخی از مفسران ادبی قرون دوم و سوم هجری چون ابن قتیبه ، ابوعبیده ، ابوعبید ، کسائی و فرّاء بیش ترین
تلاش خود را در تبیین وجوه صرفی ، نحوی و گاه بلاغی آیات قرآن به کار برده اند . در قرون بعدی ، تکیه بر
جنبه های ادبی و بلاغی در آثار زمخشری ، شریف رضی ، شریف مرتضی ، و شیخ طوسی بیشتر شده و گاه در
تفاسیری چون البحر المحیط ابوحیان غرناطی به افراط کشیده شده است. در طول تاریخ تفسیر این گرایش های
مختلف را با تعابیر مختلفی چون تفسیر لغوی ، تفسیر نحوی ، تفسیر بیانی ، تفسیر بلاغی و احیاناً تفسیر ادبی
نام گذاری کرده اند. در قرن اخ یر، ام ین خول ی اد یب و متفکر مشهور مصری گونه ای از تفسیر را بر این مجموعه
افزود و آن را مکتب اد بی در تفسیر نامید . بر پایه ی این روش تفسیری ، گوهر اولیه و غالب قرآن وجه ادبی آن
تلقی می شود و مفسر باید بکوشد پیش از هر چیز ، به زوایای ادبی و هنری این کتاب دست یابد . در مقاله ی
حاضر، جوانب مختلف نظر یه ی اد بی ام ین خول ی در تفس یر قرآن ، همراه با شرح مختصر ی از زندگ ی و آثار و ی
آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amin Khuli and Founding Literary School in the Quranic Exegesis

نویسنده [English]

  • Morteza Karimi- Nia
چکیده [English]

Literary school in the Quranic exegesis is among contemporary
methods rooted in the old tradition of Quranic commentary. Some
such literary commentators of the second and third centuries as Ibn
Qutayba, Abu `Ubayda, Abu `Ubayd, al-Kasaee, and al-Farra’ have
attempted mostly in expounding grammatical and sometimes
rhetorical points of the Quran. In later centuries such an emphasis
upon literal and rhetorical aspects has appeared more and more in
the works of al-Zamakhshari, al-Sharif al-Radi, al-Sharif al-
Murtada, and al-Shaykh al-Tusi and sometimes has been
exaggerated in such Quranic exegeses as al-Bahr al-Muhit by Abu
Hayyan al-Gharnati. In the whole history of Quranic exegesis such
various tendencies has been called lexical commentary, syntactic
commentary, explanatory commentary, rhetorical commentary and
sometimes literary commentary. In the present century the
outstanding Egyptian thinker and scholar Amin Khuli added another
kind of commentary to that collection and called it literary school in
the Quranic exegesis. On the basis of that method in the Quranic
commentary, the primary gem of the Quran is its literary facet and
the commentator must attempt to attain literary, artistic corners of
this book before anything else. Different aspects of Amin Khuli’s
literary theory in the Quranic exegesis alongside with a brief
introduction to his life and works are presented in this essay

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic exegesis
  • Quranic exegesis in the modern time
  • schools and methods of Quranic exegesis
  • the literary school in the exegesis
  • Muhammad `Abduh
  • Rashid Rida
  • Amin Khuli