تحقیق تطبیقی درباره« تأویل »نزد افلاطون و مفسّران یهودی و مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

همواره تصور وجود خدایی راز آمیز و فراتر از ادراک بشری، و نیز باور به وجود حکمت مستور و حقایق
والا در متون مقدس ، دینی ای جاب می کند که این گونه مفاهیم تنها از طریق نما د و تمثیل منتقل شوند .
کشف و تاویل معنی رمزی متون مقدس از دیرباز متناسب با شعور و استعداد فرد تاویل گر بوده است . به
عبارت دیگر ، فرد تاویل گر از متن مقدس ، رمز گشایی می کند . از این روی پیروان تاویل همواره برای
متون مقدس خود علاوه بر ظاهر، باطن یا بواطنی قائل بوده اند و تاویل یا تفسیر رمزی همچون وسیله ای
برای دریافت های فلسفی، روحانی و عرفانی آنان قرار می گرفته است؛ و این مفهوم از دیرباز در ادیان یونان
باستان و در میان یهود یان و مسیحیان وجود داشته است . از دیگر سو مواجهۀ معتقدان به این ادیان با فرهنگ
و تفکری جد ید و رویاروی ی آنان با بی اعتق ادی و یا مخالفت با مبانی فکری و سنن اعتقادی شان ، ایشان را
وامی داشته است تا مفاه یم و تعالیم دینی خود را بر اساس عقلانیت ، حقیقت و عقل سلیم معرفی ک نند و با
روش تأویل از متون مقدس خود دفاع نمایند. در این نوشتار به تطبیق تاویل در ی ونان باستان و ادیان یهودی
و مسیحی، با توجه به دو عامل فوق پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allegorical Interpreaion in Plato and Biblical Exegesis: A Comparative Study

نویسنده [English]

  • T. Hajebrahimi
چکیده [English]

Belief in  a transcendent and mysterious God, and in the existence of hidden meanings in Sciptures naturally leads to allegorical interpretation of these texts. In other words, such a                     belief  presupposes a  twofold meaning in the Scriptures, a  literal or