خداشناسى ودایى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در دین هندویى همه چیز از وداها شروع مى شود، زیرا چنانکه داسگوپتا اشاره دارد، نفوذ و اقتدار وداها در
تمامى دوره هاى تاریخى و نزد همه فرق ه هاى هندویى محفوظ مانده است و با آنکه تاریخ دینى هند، از آغاز ،
یعنی از زمان تمد ن ودایى تاکنون ، شاهد دگرگونیهای بسیار بوده است ، این آثار همواره اقتدا ر و مرجعیت
دینى خود را حفظ کرد هاند.
از آنجا که در وداها با نظام دینى و پرستشى یکسان و یکنواخت روبرو نیستیم، ارائ ۀ تصویرى روشن و قطعى
از خداشناسى ودایى نیز امکان پذیر نیست؛ زیرا در وداها ، به ویژه در ریگ ودا، که مجموع ۀ سرودهایى
خطاب به خدایان و در ستایش آنها است ، از یک سو، از خدایان متعدّد سخن به میان آمده و در مندل ه هاى
متعدد تعداد آنها 333 و یا 3339 دانسته شده است؛ و از سوی دیگر ، در مندل ۀ دهم به خداىِ یگانه ای اشاره
شده است که در مندل ۀ اوّل خدایان متعدّد به منزل ۀ نامهاىِ متعدّد او فرض شده اند . این موضوع اختلاف
نظرهاى بسیارى را برانگیخت و سبب گردید که دربار ۀ نظام دینى وداها و جایگاه خدا یا خدایان و
وجودات مقدّس و برتر در وداها، دیدگاهها و مکاتب مختلفى شکل گیرد . این دیدگاهها از چندگانه پرست ى
و طبیع ت پرستى محض تا پرستش خداى یگانه و حتى توحید وجودى را دربردارد . علاوه برآن، خدایان ودایى
در تقسیم بندی های گوناگونی جای می گیرد که مه م ترین و قدیمى ترین آنها، طبق ه بندى سنّتى است که بر
مبناى آن خدایان به سه طبقۀ خدایان آسمانى، خدایان فضایى و خدایان زمینى تقسیم مى شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vedic Theology

نویسنده [English]

  • M. J. Shams
چکیده [English]

The most ancient and most important sources of Hindu religion are
the Vedas, and among them Rg Veda, which is a collection of
hymns composed in praise of various gods, undoubtedly occupies
the most prominent place.
Glorification and praise of each god in many hymns of the Rg Veda,
sometimes as the greatest of the gods, has led the scholars to
propose various theories of Vedic religion, from polytheism to
henotheism (or kenotheism) and monotheism, and to make different
categorizations of the Vedic gods.
The present article tries to explain and analyse the Vedic theology
in the light of these theories. It also deals with the various classes of
the Vedic gods.