راه بُدهیستوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قانون رنج جهانی و یا به تعبیر بودا حقیقت شریف رنج (دوکهه)، از آزموه های اصلی بودایی ب ه شمار
می رود. به جز راه هشتگانه، که بودا خود برای توقف رنج و یا رهایی از آن مطرح نمود ، بودائیان پس از او
نیز راه های دیگری را مطرح کردند که از جمله آنها راه بُدهیستوه است، که در آیین مهایانه بر آن تأکید شده
از همان آغاز پیدایش آئین بودا با الهام از زندگی تاریخی و ،« بودای آینده » است. اندیشه بُدهیستوه یا
اسطوره ای او مطرح شد ، اما بسط و گسترش اصلی آن مرهون آیین مهایانه است . گسترش این آمو زه در این
آیین با مبنای اصلی مهایانه که جمعی بودن نجات و نیاز به منجیان از سویی، و تأکید بر عنصر شفقت و
محبت نسبت به دیگران، از سوی دیگر است، پیوند دارد . بُدهیستوگان کسانی هستند که به دلیل شفقت و
محبتی که نسبت به دیگران دارند ، دستگیری و نجات هم ۀ موجودات را هدف خود ساخته و از رهایی فردی
پذیرش « سوگند » و « بیداری دل » که در شرایطی برای آنها میسر می شود، سر باز می زنند. راه بُدهیستوه با
این وظیفه آغاز می شود و پس از گذر از مقامات دهگانه ای که در هر کدام از آنها بُدهیستوه کمال و فض یلتی
را در خود محقق م یسازد، سرانجام به بوداگی م یانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Way of the Buddhisatva

نویسنده [English]

  • A. Mahmoodi
چکیده [English]

The doctrine of the existence of suffering is a central teaching in
Buddhist thought. To stop suffering, Buddha himself presented the
Eightflod Path, but after him other pathes, such as the path of
buddhisatva also gained recognition. The doctrine of boddhisatva in
its primitive from was derived from historical and mythological life
of shakyamuni, however, its later development was due to
Mahayanism.
This path begins with boddhicitta or "the awakened mind" and
taking the boddhisatva vow, and continues with passing through ten
stages or bhumis, In each stage the boddhisatva perfects a paramita
or perfection in himself and finnaly becomes a buddha.