ارجاع به لاوجود از دیدگاه معنی شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از مباحثی که اندیش ۀ فیلسوفان و اندیشمندان را در غرب و شرق به خود مشغول ساخته،
تعیین ارزش صدق جملات دارای لفظ لاوجود و نیز چگونگی درک محتوای معنایی این جملات
می باشد. بطوریکه هیچ فیلسوفی را نمی توان یافت که به این موضوع نپرداخته باشد، اما تا جایی که
نگارنده مطلع است تاکنون بررسی معنی شناختی صرف، دست کم در زبان فارسی در قالب
زبان شناسی دربار ۀ الفاظ لاوجود صورت نگرفته است . هدف از نگارش این مقاله طرح فرضیه ای
تازه در زمین ۀ چگونگی ارجاع و طبق ه بندی الفاظ لاوجود از دیدگاه معن یشناسی زبانی م یباشد . به
عبارت ساده تر در این مقاله کوشش خواهد شد تا فرضیه ای تازه در محدوده ی معنی شناسی و نیز
شناخت ماهیت الفاظ لاوجود معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference to Non-existent in Semantics

نویسنده [English]

  • .Mohammad. Reza. Ahmadkhani
چکیده [English]

One of the subjects which is studied by scholars and philosophers in the
West and East, is determination of the truth conditions of sentences
containg non-existent expressions and status of understanding the
semantic content of these sentences. We can not find a philosopher who
has not dealt with this subject. But as far as the author knows, there is
no semantic study in linguistics, at least in Persian, about non-existent
expressions. The aim of this article is providing a new theory about
status of reference and classification of non- existent expressions from
linguistic semantic view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-existent
  • referential expression
  • reference