اثبات نظریه کانت مبنی بر تبدیل همۀ اشکال قیاس به شکل اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در آغاز ، قیاس ، دیدگاه کانت دربارۀ قیاس صوری و شکل های چهارگانه آن می آید؛ و اینکه تنها
شکل شکل اول قیاس صوری اهمیت دارد و شک ل های دیگر به شکل اول م ی توانند برگردانده
شوند. پس از آن شکل های گوناگون و قاعده های منطق کلاسیک - ارسطویی معرفی می گردند؛
در پایان کوشش می شود با الگو گرفتن از زبان صوری منطق جدید، نظریۀ مجموع ه ها، به ویژه
نمودار وِن، ثابت شود که چطور همۀ شکل های گوناگون قیاس ب ه شکل اول و آن هم به ضرب اول
می تواند بازگردد . در هر مورد، نیز، مثالی از زبان طبیعی برای درک بهتر موضوع ارائه (Barbara)
می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demonstration of Kant's Theory on Transforming All Forms of Syllogism into the First Form

نویسنده [English]

  • Ali Akbar. Peyman
چکیده [English]

In the beginning, syllogism, Kant's attitude, on syllogism, and its four
basic forms are defined. Form Kant's view, only the first form is
significant and other forms can be transformed into the first one. Then,
the various forms and formulas of Aristotelian - Classical logic are
introduced. Finally, there is an attempt for demonstrating status of
transforming all forms of syllogism into the first form , i.e. Barbara, by
relying on formal language of mathematical logic, theory of sets, and
especially Van's diagrams. In each case, an example in natural language
for a more accurate understanding is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • formal logic
  • mathematical logic
  • syllogism
  • forms of syllogism
  • theory of sets
  • Van's diagram