نگاهی به آثار و افکار آقا محمدرضا قمشه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با توجه به شخصیت بسیار والا ی آقا محمدرضا قمشه ای در مباحث فلسف ی و عرفان ی متأسفانه
کمتر کس ی به گزارش و شرح اندیش ه های آن حکیم سترگ پرداخته است . مقاله پیش رو بر آن است
که نگاه ی اجمالی به آثار او بیفکند و به کندوکاو ی در آراء و افکار او بپردازد . اگرچه نویسنده
خود معترف است که فهم و تبیین اندیشه های عرفا نی شخصی تی همچون آقا محمدرضا - که او را
از بزرگ ترین شارحان مکتب محی ی الدین دانست ه اند- در توان او نیست، اما با بضاعت اندک خود
به گزارش گوش های از اندیش ههای او پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Synoptic View of Aghā Mohammad Rezā Ghomshei's Thoughts and Works

نویسنده [English]

  • Amir Javan Arasteh
چکیده [English]

Aghā Mohammad Rezā Ghomshei possesses a high status in
philosophical and mystical discussions. Despite this fact, scarcely any
researcher has investigated thoughts and theories of such important
sage. Although understanding and explanation of mystical thoughs of
such person as Aghā Mohammad Rezā – who is considered as one of
the most major expositors of Ibn al- Arabi's school – is out of writer's
reach, but this article aims to clarfy some aspects of his thinking by
pacing through his writings as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine names and attributes
  • immutable entities
  • mastership(walāyah)
  • four journeys
  • seal of the friends of God