اسماء و صفات خداوند از دیدگاه متکلّمان مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مبحث اسماء و صفات خداوند یک ی از مهمترین و شاید پردامنه ترین و پر گفتگوترین مباحث
کلامی است که ذیل موضوع توحید مطرح م ی شود . نخستین پرسش ی که بعد از اثبات وجود
خداوند بر ای متکلّمان به میان م ى آید، ویژگ ی ها و صفات خداوند است . در قرآن و روایات از اسماء
و صفات خداوند سخن به میان آمده، و از طرف دیگر بر تنزیه خداوند نیز تأکید شده است؛ لذا
همواره این سؤال برا ی متکلّمان مطرح بوده است که چه نسبت ی میان ذات و صفات وجود دارد؟ و
صفات خداوند غیر ذا تاند یا عین ذات؟ و صفاتْ قدی ماند یا حادث؟
متکلّمان براساس گرایشها ی کلام ی خود، پاس خ های متفاوت و گاه متضاد ی به این پرسشها داده اند
و نظریات مختلفی، از جمله عینیت، زیادت / غیریت و نیابت را طرح کرده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divine Names and Attributes from the Muslim Theologians' View

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Shams
چکیده [English]

"Divine names and attributes" is one of the most important, and
perhapes polemic and contentious topics in Islamic theology which is
posed under divine unity subject.
The first question rised for theologians after demonstration of God's
existense was on His qualities and attributes. In Quran and tradition,
some names and attributes of God are mentioned, but there is an
emphasis on God's transcendence too; therefore this question has been
always posed for theologians that how is the alliance between essence
and attributes? Are attributes the very essence or other than it? Are
attributes pre- existent or created?
Theologians, accoding to their theological tendencies have answered to
these questions differently and even antithetically. They have provided
several theories such as : identity, otherness, and vicarship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essence
  • Identity
  • otherness
  • vicarship
  • Ontology
  • Epistemology