امکان فلسفه ورزی در عصر علم (بررسی نسبت فلسفه و علم در دنیای معاصر از دیدگاه یاسپرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

معنا و اهمیت علم در دنیای غرب، به ویژه در دهه های آغازین قرن بیستم، گاهی چنان مورد
بدفهمی قرار گرفته که یا به مثابه تنها راه شناخت معتبر مطلق گردیده و از آن ستایش شده و یا
مورد ب یمهری و لعن و نفرین قرار گرفته است.
در این مقاله، معنا، جایگاه، و قلمرو علم در حوز ههای روا نپزشکی، جهان شناسی و
انسان شناسی مورد بررسی قرار گرفته و عدم کفایت آن در ارائه الگویی کامل و جامع از شناخت
در این حوزه ها نشان داده می شود. این نقص که از ذات علم برمی خیزد از آن روست که علم بنابر
تعریف و روش تجربی خود هرگز نم یتواند همه داد ههای ممکن را ادراک نماید. روان پزشکی علمی
با تأکید بر روش تجربی خود به فیزیولوژی می انجامد، زیرا انگشت تأکید خود را صرفاً بر
نشانه های ابژکتیو بیماری می گذارد، در حالی که منشأ بیمار ی های روانی، بیش از هر چیز، به
شخصیت و امور سوبژکتیو بیمار باز می گردد. انسان شناسی علمی نیز، معنای راستین انسان را در
نمودهای بی شمارش گم می کند. در خلال نقد فلسفی علم و تعیین معنای درست آن است که معنا،
اهمیت و امکان فلسفه ورزی و تعامل آن با علم در عصری که به عصر علم شهرت یافته است روشن
می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Philosophizing in Science Ara from Jasper's View

نویسنده [English]

  • Ali Reza Abbasi
چکیده [English]

The meaning and significance of science sometimes has been so
misunderstood that it has been considered either as the only way of
authentic knowledge and so being respected greatly, or has been
deprived of any attention and so being cursed. This phenomenon was
specially prevalent during early decades of the twentieth century in the
West.
This article aims at studying the meaning, status and dominance of
science in some fields such as psychiatry, cosmology and
anthropology. It shows that science is not perfect in providing a very
comprehensive pattern for recognition in these fields. This weakness
which originates from the limitations found in the essence of science, is
a result of this fact that science, according to its definition and
empirical method, is unable to recognize all the possible data.
Scientific Psychiatry, by emphasizing only on its empirical method,
will end up to physiology, because psychiatry only insists on the
objective symptoms of a diseases regardless to the fact that
psychological disease are mostly rooted in (human) personality and
subgectivity of a person.
Aslo in anthropology which is based on science, the true meaning of
human being is missed in its numerous appearances.
So, through philosophical criticizing of the science and determining its
true meaning, it will be possible to find the meaning, importance and
possibility of philosophizing and it's intercommunication with science
during a period which is known as science era

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • scientific superstition
  • psychiatry
  • objective
  • subjective
  • philosophizing
  • exitence
  • ascender thought